Lik nettleie i hele landet gir dyrere nett

For å oppnå klimamål, kreves store investeringer i strømnettet. Kostnadene belastes strømkundene gjennom nettleien. Hvis det innføres lik nettleie for hele landet, vil nettet totalt sett bli dyrere og elektrifisering mindre kostnadseffektivt.

Lik nettleie i hele landet gir dyrere nett

Dersom det innføres lik nettleie over hele landet, vil de samlede kostnadene ved å drifte og utvikle strømnettet bli høyere enn med dagens nettleieordning.
Det er særlig tre effekter som forklarer dette:

  • En politisk motivert inngripen i nivået på nettleien vil svekke selskapenes incentiver til å arbeide for å holde kostnadene nede og vil forsinke en nødvendig restrukturering.
  • Kunder får ikke riktige prissignaler om hvor det er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å lokalisere seg dersom alle elementer av nettleien skal utjevnes. Det kan medføre unødvendige behov for nettforsterkninger.
  • Næringsvirksomhet som har valgt lokalisering ut fra nettkostnader og nettkapasitet, kan få dyrere nettleie og dermed betydelig endrede økonomiske forutsetninger.

Forskjeller i dagens nettleie skyldes i stor grad kostnadsforskjeller mellom store og små nettselskaper, hovedskillet går ikke mellom by og land.

Et flertall av innbyggerne får dyrere nettleie ved en overgang til lik nettleie. En omfordeling av nettleien betyr at nær 2 millioner kunder får økt nettleie. Total omfordeling er estimert til 2,2 milliarder NOK ved innføring av lik nettleie.

En full utjevning av nettleien er ikke en god løsning. Det er likevel flere områder hvor nettleieordningen kan forbedres, og samtidig bidra til en likere nettleie på tvers av nettselskapene.

Resultatene er hentet fra en utredning THEMA nylig har gjennomført for Agder Energi, BKK, Eidsiva Energi, Hafslund E-CO og Lyse.

Les rapporten:

Relaterte poster

Flere poster