Inntektsrammemodell

Nettselskaper sine inntekter fastsettes av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). I 2023 utgjorde samlende inntektsrammer nesten 45 milliarder kroner. Nettselskapenes inntektsramme påvirkes bl.a. av nettselskapets investeringer, utviklingen i bransjen, strukturendringer og endringer i reguleringer.

Hvilke faktorer påvirker nettselskapets inntektsramme?

Vi gjør økonomiske beregninger for nettselskap og investorer ved å fremskrive nettselskapers inntektsramme, effektivitet og økonomisk resultat, og til å analysere konsekvenser av strukturelle, kostnadsmessige og regulatoriske endringer. Typiske prosjekter der inntektsrammeprognoser brukes er verdivurderinger av nettvirksomhet, utvikling av langtidsbudsjett, fusjonsprosesser, investeringsbeslutninger eller ved mulige reguleringsendringer.

THEMAs inntektsrammeverktøy er en fleksibel modell som vi oppdaterer og vedlikeholder jevnlig. Modellen repliserer årets varslede inntektsramme, og fremskriver inntektsrammen for alle nettselskap for hvert år 10 år frem i tid.

Hvordan påvirkes inntektsrammen av ulike endringer?

Våre egne analyser av utviklingen i bransjen ligger til grunn for inntektsrammeprognosene. Framskrivninger kan gjøres under ulike forutsetninger for kostnader, investeringer, fusjoner eller reguleringstekniske parametere som kalibreringsgrunnlag, nettapspris, NVE-rente osv. Alle trinn i RMEs regulering er inkludert i modellen, dvs. DEA-benchmarking, rammevilkårsregresjon, kalibrert DEA-resultat og samlet inntektsramme.

Vi kalibrerer vår modell mot RME når det gjelder faktiske inntektsrammeberegninger og mer komplekse forhold som inntektsbortfall og harmonieffekt ved fusjoner. THEMA følger tett mulige endringer i reguleringsmodellen, utvikler modellen og gjør vurderinger av konsekvenser for nettselskapers inntektsramme. Som en del av modellutviklingen har vi jevnlig dialog og sparring med RME for å avklare spørsmål knyttet til data og tolkning av reguleringsmodellen, og dette sikrer et resultater er kalibrert og konsistent med gjeldende regulering og bransjeutvikling.

Prognosene for fremtidige inntektsrammer

Vi leverer et bredt utvalg av tjenester og analyser basert på inntektsrammeprognoser. Prognosene brukes blant annet til verdsettelse av nettselskaper, som grunnlag for langtidsbudsjetter, analyser av sammenslåing av nettselskaper og vurderinger av konsekvenser av endringer i inntektsrammereguleringen. Vi kan levere ulike rapporter etter behov, underlag til transaksjonsstøtte i Excel-format og workshop på inntektsrammereguleringen.

Vi har i samarbeid med Straumr utviklet en brukervennlig, fleksibel og robust prognosemodul som gir nettselskaper økt innsikt i fremtidige inntektsrammer.

Kontaktpersoner