Kraftmarkedsmodell

TheMA-modellen dekker de europeiske kraftmarkedene. Den brukes til en rekke formål, blant annet som grunnlag for markedsrapporter, scenarioanalyser, investeringsanalyser og PPA-analyser. En rekke aktører i den europeiske kraftsektoren har lisens på bruk av modellen. Vi oppdaterer, vedlikeholder og videreutvikler modellen kontinuerlig, i tett samarbeid med våre klienter.

Kort oppsummert om TheMA-modellen

TheMA-modellen kan brukes til både kortsiktige og langsiktige analyser av kraftmarkedet. Modellen finner likevekten mellom tilbud og etterspørsel time for time, der prisen bestemmes av marginalkostnaden til det marginale kraftverket (eller betalingsviljen til den marginale etterspørselsenheten). På denne måten tar modellen hensyn til oppstartskostnader og rampingsrestriksjoner, og andre intertemporale beskrankninger som er relevante for produksjonskostnadene. Modellen har full sekvensiell timesoppløsning og inkluderer koblingen mot hydrogensektoren (kraft-til-gass og gass-til-kraft) på en konsistent måte. Vi var faktisk et av de første konsulentselskapene som implementerte helhetlig modellering av sektorkoblingen mellom kraft- og hydrogensektoren.

Termiske kraftverk modelleres i detalj for å ta hensyn til oppstarts- og nedstengingskostnader, virkningsgrad som varierer med kapasitetsutnyttelse, restriksjoner knyttet til minimumskapasitet med mer. TheMA inneholder også detaljert modellering av vannkraft, basert på implisitte vannverdier, simulering av magasinfylling, timestilgjengelighet, timestilsig, minimumsrestriksjoner osv.

I modellen er volatil fornybarproduksjon som vind- og solkraft, modellert med faktisk variasjon fra time til time. Vi har også utviklet en omfattende database som lar brukeren simulere fremtidige år basert på data fra mer enn 40 ulike værår. Dette gjør det mulig for brukeren å fordype seg i værrelaterte risikofaktorer og hvordan de påvirker markedspriser, realiserte priser for ulike produksjonsteknologier og lønnsomhet.

Modellen tillater en detaljert representasjon av etterspørselsrespons og etterspørselsfleksibilitet, nye fleksibilitetsløsninger, batterier og mer. Den kan kjøres både med NTC-oppsett (netto overføringskapasiteter) og med FBMC-oppsett (flytbasert markedskobling). I tillegg har TheMA en modul for endogene investeringer som simulerer investeringer i ny kapasitet basert på investeringskostnader, markedspriser og maksimumspotensialer.

Modellen kan kjøres via et intuitivt Excel-grensesnitt eller via Python (ved hjelp av vårt Themathon Python-bibliotek) og kan enkelt kobles til databaser eller andre kilder. Vi tilbyr flere alternativer for håndtering av utdata, inkludert et grafisk brukergrensesnitt, et Python-bibliotek og et Excel-verktøy. Datahåndteringen (av både inndata og utdata) er svært fleksibel og kan enkelt tilpasses kundens behov.

Et tilgjengelig analyseverktøy for kraftmarkedet

Modellkunder drar nytte av et nært samarbeid med THEMA, inkludert modellstøtte, modellutvikling og tilpassede justeringer. Samlet sett omfatter en modellisens vanligvis følgende:

  • Tilgang til modellen, det vil si et komplett datasett for den europeiske kraftsektoren frem til 2050 og modellkoden med regelmessige oppdateringer i henhold til våre halvårlige oppdateringssykluser. Modellen er implementert i GAMS og bruker kommersielle solvere (for eksempel CPLEX).
  • Full transparens, det vil si at brukerne har full tilgang til alle relevante data og selve kildekoden. Ingenting er skjult!
  • Tilgang til alle utdataverktøyene og Themathon Python-biblioteket vårt.
  • Medlemskap i modellforum: Alle brukere møtes årlig i vårt modellforum for å utveksle erfaringer og bestemme videre utvikling av modellen.
  • Støtte og nært samarbeid: Kundeinteraksjon er svært viktig for oss, og vi legger stor vekt på å hjelpe våre kunder med å få mest mulig ut av modellen og tjenestene våre. Vi forventer regelmessig toveis kommunikasjon med klienten utenom de planlagte utviklingsmøtene, slik at vi kan tilpasse modellutviklingen til kundens behov. Og selvfølgelig inkluderer serviceavtalen vår også generøs teknisk modellstøtte.

En helt transparent kraftmarkedsmodell

Det er en rekke egenskaper som skiller TheMA-modellen fra konkurrerende modeller:

  • Vi har lang erfaring både med å utvikle modeller og anvende dem. Vi vet rett og slett hva vi gjør. Siden vi også bruker modellen internt, er anvendbarhet, fornuftige metoder og en god balanse mellom kompleksitet og transparens/kjøretid styrende for modellutviklingen vår.
  • Vi veileder kundene våre om hvordan de skal bruke modellen og hvordan de skal analysere og forstå resultatene. En modell er tross alt en forenkling av en kompleks verden og et verktøy som først og fremst skal bidra til dypere forståelse. Vi hjelper kunder med å forstå modellens begrensninger og sørger for at de får relevant dybdeinnsikt fra analysen og modellen som anvendes.
  • Modellen er svært brukervennlig og allsidig. Den kan brukes til ulike formål og enkelt tilpasses til spesifikke analyser og prosjekter.
  • Benchmarking. Siden modellen er i kontinuerlig bruk både av vårt modellerings- og markedsanalyseteam og våre kunder, blir den kontinuerlig sammenlignet med markedsutviklingen. Vi har gjennomført mange backtesting-øvelser som dokumenterer nøyaktigheten til modellen og metoden.
  • Vi hjelper kundene våre med å skreddersy modellen til deres spesifikke behov.

Kontaktpersoner