Hva skal til for at nettariffer bidrar til effektiv utnyttelse av nettet?

Stadig flere innfører effekttariffer. Vår rapport for Energimarknadsinspektionen i Sverige viser at både tariffutformingen og prosessen rundt implementeringen er avgjørende for å oppnå ønsket resultat.

Hva skal til for at nettariffer bidrar til effektiv utnyttelse av nettet?

I Sverige har tilsynsmyndigheten på energiområdet, Energimarknadsinspektionen (Ei), fått i oppdrag å ta fram forskrifter for utforming av nettariffer som er i tråd med målet om at nettariffene skal bidra til effektiv utnyttelse av nettet.

I denne forbindelse har THEMA utarbeidet en rapport om regulering og utforming av nettariffer for Ei. På basis av intervjuer med svenske og internasjonale selskap og tilsynsmyndigheter og gjennom litteraturstudier redegjør rapporten for erfaringer med ulike typer tariffer og tariffregulering med mål om effektiv utnyttelse av nettet.

Effektive nettariffer skal finansiere totale nettkostnader og gi prissignaler som gir effektiv utnyttelse og utvikling av nettet. Det betyr at nettariffer i noen tilfeller bør inneholde prissignaler som forsøker å endre kundenes forbruksmønster. Et eksempel er å innføre effekttariffer dersom det er fare for kapasitetsbrist i nettet. Før innføring av effekttariffer bør en derfor gjennomføre analyser av kapasitetssituasjonen, samt hvilken fleksibilitet kundene faktisk har mulighet til å levere i topplast.

For at eventuelle prissignaler skal virke etter hensikten, er det avgjørende at det er lett for kundene å forstå hvordan de kan tilpasse sitt forbruk i tråd med intensjonen. Alternativt kan tekniske løsninger som muliggjør automatiske endringer i forbruksmønsteret være aktuelle.

Tilsynsmyndigheter i ulike land regulerer nettariffer på ganske ulik måte, og reguleringene gir både nettselskaper og kunder varierende grad av valgfrihet. For å kartlegge erfaringer har vi gjennomført intervjuer og litteraturstudier av reguleringer i Norge, Storbritannia, Nederland, Italia, Australia og Canada. Vi finner at god kommunikasjon både med bransjen og med nettkundene er viktig når det skal skje endringer i nettariffer.

Tilsynsmyndighetene må være forberedt på spørsmål og kritikk. Kritikken kommer ofte ikke når beslutning om tariffendringen skjer, men når første faktura kommer. Det er avgjørende med analyser som dokumenterer hvorfor det er nødvendig å endre tariffen og at den nye kostnadsfordelingen ikke er urimelig. Flere myndigheter har gode erfaringer med å gjennomføre endringer stegvis.

Mange nettselskaper har innført eller vurderer å innføre effekttariffer. THEMA har studert eksempler fra Sverige, Norge, Danmark, Finland, Danmark, Storbritannia, Irland, Frankrike, USA, og Canada.

Kartleggingen viser at det er gjort begrenset med analyser av kunderesponsen på prissignaler i nettariffen i Sverige. De analysene som er blitt gjort, viser imidlertid at kundene responderer og at det er mulig å redusere topplasten. Noen typer forbruk kan kundene justere med relativt liten ulempe, som varmtvannsberedere, romoppvarming og elbillading. For å oppnå den største responsen er det avgjørende med løsninger som muliggjør automatisering.

Det er ikke bare muligheten til å spare penger som får nettkundene til å endre forbruket sitt. Studier viser at atferdsvirkemidler, som informasjon og veiledning, også er virkningsfulle. Et eksempel er å gi informasjon om kundens forbruk, gjerne sammenlignet med andres forbruk.

 

Relaterte poster

Flere poster