Produksjon av e-fuel i Norden trolig mest attraktivt i Norge og Sverige

En analyse som rangerer mulig lokalisering av produksjon av e-fuel i Norden framhever betydningen av lave kraftpriser, inntekter fra biprodukter og anleggsstørrelse. Særlig på grunn av lave kraftpriser finner vi de 15 best rangerte stedene for produksjon av e-fuel i Norden i Norge og Sverige.

Produksjon av e-fuel i Norden trolig mest attraktivt i Norge og Sverige

Elektrisitet kan brukes til å redusere utslipp fra transportsektoren bade gjennom direkte elektrifisering av kjøretøy og gjennom produksjon av såkalte e-fuels, dvs. drivstoff i form av væske eller gass som produseres ved hjelp av elektrolyse. Selv om direkte elektrifisering er mye mer energieffektivt på brønn-til-hjul-basis, betyr lange ladetider og tunge batterier at e-fuels trolig er et godt alternativ til direkte elektrifisering i deler av tungtransporten helt fram til 2050.

Lave kostnader for fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige medfører at produksjon av e-fuel i disse områdene har de laveste produksjonskostnadene. Lokasjoner i Norge og Sverige er derfor tungt representert blant de mest attraktive plasseringene og alle de 15 høyest rangerte stedene ligger enten i Norge eller Sverige. Når det er sagt, kan muligheter for å eksportere oksygen eller varme til nærliggende anlegg, som f.eks. jern-, stål- og sementfabrikker, gjøre produksjon av e-fuel betraktelig mer attraktivt også i områder med høyere kraftpris.

Totalt vurderte vi 232 steder med høye punktutslipp i Norden. Prosjektet så spesielt på eksisterende industrielle punktutslipp i Norden, fra f.eks. kraftvarmerverk, stålverk og sementfabrikker, siden disse utslippene kan fanges og brukes i produksjon av e-fuel.

De viktigste kostnadselementene for produksjon av e-fuel er lave kraftpriser, mulighet for avsetning av overskuddsoksygen og varme lokalt, og den samlede størrelsen på produksjonen av e-fuel (skala). Reduserte utslipp av klimagasser, og tilgang til infrastruktur og vann ble også vurdert som en del av analysen.

Produksjon av e-fuel basert på fornybar elektrisitet i Norden kan bidra til økt fornybar energiproduksjon og til at nasjonale utslippsmål for transportsektoren nås. Rapporten viser at produksjon av e-fuel vil bidra til at Norden trolig oppfyller minimumskravet om å redusere utslippene med minst 70% sammenlignet med bruk av konvensjonelle drivstoff, og til at EUs obligatoriske minimumsnivåer for bruk av avansert fornybart transportdrivstoff oppnås.

Rapporten er utarbeidet for Nordic Energy Research i samarbeid med CIT Industriell Energi og VTT Technical Research Centre.

Relaterte poster

Flere poster