Næringsutvikling knyttet til morgendagens transporter

Investeringene og omstillingene i transportsektoren representerer store muligheter for norske bedrifter. Norsk satsing på samferdsel kan innrettes på en måte som stimulerer eksportrettet næringsutvikling basert på norske fortrinn.

Næringsutvikling knyttet til morgendagens transporter

Det skal investeres enorme summer i den globale transportsektoren. Samtidig står transportmarkedet foran gjennomgripende endringer blant annet som følge av klimautfordringene, urbanisering og digitalisering. Med den forventede opptrappingen av de norske samferdselsinvesteringene, i henhold til Nasjonal Transportplan, er det grunn til å spørre om satsningen kan innrettes på en måte som stimulerer til eksportrettet næringsutvikling.

Norsk næringsliv har best forutsetninger for å lykkes på transportområdet i nisjer som tar utgangspunkt i norske fortrinn. De norske fortrinnene kan knyttes til sterke eksisterende næringsmiljøer innen industri, energi og maritime operasjoner så vel som til IKT-relaterte produkter og tjenester. Det er derfor god grunn til å se på transportsektoren og tilgrensende verdikjeder som lovende satsningsområder for norsk økonomi i årene som kommer.

For å realisere mest mulig av verdiskapingspotensialet er det viktig at innovasjonssystemet utvikles gjennom mer samordning på tvers av aktører og myndighetsorganer og at den offentlige innkjøpsmakten brukes til å fremme innovasjon.

THEMA lanserer rapport om eksportrettet næringsutvikling knyttet til store endringer i transportsektoren:

Relaterte poster

Flere poster