Kan klimagassutslippene i Rogaland reduseres med 50% innen 2030?

Norge skal redusere klimagassutslippene med 50-55 prosent innen 2030. Skal målet nås, må det iverksettes virksomme tiltak i alle sektorer over hele landet. I Rogaland er utslippene på vei ned, men med gjeldende takt vil utslippene kuttes med mindre enn 15 prosent innen 2030. Hva skal til for å komme opp imot det nasjonale målet?

Kan klimagassutslippene i Rogaland reduseres med 50% innen 2030?

Totalt sett står Rogaland for 8,5 prosent av nasjonale klimagassutslipp. Rogaland er altså et viktig fylke å kutte utslipp i dersom Norge skal nå sine utslippsmål.

De siste par årene har utslippene i Rogaland i gjennomsnitt gått ned med under 1,3 prosent. Hvis dette tempoet videreføres, vil utslippene i 2030 utgjøre over 85 prosent av dagens nivå. Dette betyr at årlige utslippskutt må økes betydelig om Rogaland skal oppfylle sin del av det nasjonale utslippsmålet.

Utslippene i Rogaland skiller seg fra nasjonale utslipp på to måter. For det første stammer en stor andel av utslippene fra noen få enkeltkilder. Industrianleggene til Hydro på Karmøy, Eramet i Sauda og Gassco på Kårstø står til sammen for mer enn 44 prosent av utslippene i fylket. For det andre ligger mye av det norske jordbruket i Rogaland, og fylket står for mer enn 15 prosent av norske jordbruksutslipp. Sjøfart og veitrafikk er to andre sektorer med høye utslipp i Rogaland.

Tiltak i ikke-kvotepliktige sektor er ikke tilstrekkelig

I 2020 lanserte regjeringen rapporten Klimakur 2030 som presenterer en tiltakspakke for ikke-kvotepliktig sektor, dvs. alle sektorer som ikke inngår i kvotepliktig fastlandsindustri, olje- og gassvirksomhet og luftfart. I ikke-kvotepliktig sektor kan endringer i kosthold, redusert matsvinn og omlegging til batterielektrisk eller hydrogendrift på ferger bidra med vesentlige utslippskutt i Rogaland til relativt lave kostnader. Tiltak med middels og høye kostnader som vil monne er henholdsvis elektrifisering av veitransport og landstrøm til skip, og økt bruk av biodrivstoff i vei-, anleggs- og skipstrafikk.

Ytterligere tiltak i kvotepliktige sektorer må til

I Rogaland er ikke tiltakspakken i tilstrekkelig til å oppnå utslippskutt på over 50 prosent. Årsaken er at en stor andel av utslippene i fylket er fra kvotepliktige sektorer som industri, olje- og gassvirksomhet og luftfart. Sektorutslippene som har størst betydning, er utslippene fra industrisektoren.

Dersom tiltak i ikke-kvotepliktig sektor kombineres med enkelte tiltak i kvotepliktig sektor, kan Rogaland oppnå en reduksjon på 30 prosent. Men for å nå 50 prosent utslippskutt, i tråd med nasjonale mål, må kvotepliktig industri gjennomføre omfattende tiltak som f.eks. karbonfangst og -lagring (CCS) eller elektrifisering.

Analysen er utarbeidet for Lyse og Haugaland Kraft

Mer om vår analyse av klimagassutslipp i Rogaland finnes i rapporten vi har utarbeidet på oppdrag fra Lyse og Haugaland Kraft. Vi har også tidligere utarbeidet en lignende rapport for Sør-Rogaland på oppdrag fra Lyse.

Relaterte poster

Flere poster