Det er behov for bedre driftskoordinering i kraftsystemet

Nettselskapene opplever i dag utfordringer knyttet til hvordan driften av nettet koordineres med Statnett. En organisering av driftskoordineringen der de regionale nettselskapene tar en mer aktiv rolle kan bidra til å unngå høye kostnader og gi bedre kapasitetsutnyttelse av nettet.

Kraftmast

Den pågående energiomstillingen, med storstilt elektrifisering, økt innslag av desentral produksjon og nye flytmønstre, gir nye utfordringer i driften av nettet på alle nivåer, også i regionalt og lokalt distribusjonsnett. Både i Norge og EU er regelverket for driftskoordineringen og oppgavefordelingen mellom TSO og DSO-er i endring. Vi har undersøkt hvilke gevinster som kan realiseres ved å utvikle nye verktøy for samhandling mellom Statnett og regionale distribusjonsnett, og ved å endre oppgavefordelingen i driftskoordineringen.

I rapporten tar vi utgangspunkt i utfordringer nettselskapene opplever allerede i dag. Det er spesielt fire områder hvor nettselskapene i dag opplever konkrete utfordringer, hvor oppgavefordelingen er regulert gjennom systemansvarsforskriften. Disse gjelder driftsstanskoordinering, fastsettelse av koblingsbilder, spenningsregulering og flaskehalshåndtering. Utfordringene ventes å bli større i tiden fremover. 

Det finnes allerede eksempler som viser at organiseringen av driftskoordineringen er avgjørende både for å unngå høye kostnader og å kunne tilknytte nettkunder tidsnok. I rapporten kan du blant annet lese om hvordan Arva unngikk minst 200 millioner kroner i investeringskostnader ved å bruke driftstiltak og temperaturoppgradering, og om hvordan Agder Energi Nett reduserte kostnadene knyttet til nettap med 1-2 millioner kroner i året ved å bedre spenningsnivået i et område. I begge tilfellene måtte nettselskapet samarbeide med både Statnett og de aktuelle nettkundene. Nettselskapene vi har snakket med opplever imidlertid at det er utfordrende at prosessene for samhandling med Statnett ikke er formalisert.  

Vi finner at mange av utfordringene nettselskapene opplever i dag kan løses ved å utnytte handlingsrommet i regelverket for systemdriften, inkl. nettkoden SO GL (System Operation Guidelines) som trådte i kraft 1. august 2021. Videre er det gevinster å hente knyttet til nye avtaleverk og standardiserte prosesser for samhandling mellom Statnett og nettselskaper, gitt at nødvendige systemer for informasjonsutveksling kommer på plass.  

Pågående endringsprosesser i bransjen vil også være viktige for at nettselskapene kan ta en mer aktiv rolle i å utvikle fremtidens drift i regionalt distribusjonsnett. Endringsprosessene handler om alt fra digitalisering til klargjøring av ansvarsfordeling. På sikt kan endringer i oppgavefordelingen mellom aktørene også vurderes.  

Relaterte poster

Flere poster