Reduserer elektrifisering av sokkelen globale klimautslipp?

Uten elektrifisering i olje- og gassektoren blir det vanskeligere og dyrere å nå norske klimamål. Spørsmålet er om effekten nulles ut via økte utslipp andre steder. Vår analyse av de varige markedsvirkningene, viser at elektrifisering av norske olje- og gassinstallasjoner reduserer norske, europeiske og globale klimagassutslipp.

Johan Sverdrup-feltet

Norge har som ambisjon å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Ifølge Hurdalsplattformen skal kuttene gjennomføres nasjonalt, og elektrifisering av offshore installasjoner og landanlegg i olje- og gassektoren utgjør nærmere 20 prosent av de identifiserte utslippskuttene som må gjennomføres om klimamålene skal nås.

Utslipp fra petroleumssektoren omfattes av EUs marked for utslippskvoter som setter et tak for de samlede utslippene i kvotepliktige sektorer i Europa (bl.a. industri, kraftproduksjon, petroleum og luftfart). Elektrifisering innebærer at utslippene på sokkelen reduseres, men utslippene fra kraftproduksjon og gassforbruk kan øke fordi kraftetterspørselen og eksporten av gass fra Norge øker. I lys av dette har flere vært kritiske til hvorvidt elektrifisering av olje- og gassektoren gir reelle utslippskutt i et globalt klimaperspektiv.

Elektrifiseringsprosjekter innebærer forventede og langsiktige endringer i kraft-, gass og kvotemarkedet. Markedene er dynamiske, dvs. kapasitetene tilpasser seg forventede endringer i tilbud og etterspørsel. En analyse av utslippsvirkningene må derfor ta høyde for de langsiktige tilpasningene i markedene.

Markedseffekter

Analysen viser at følgende markedseffekter gjør at elektrifisering også gir utslippsreduksjoner globalt:

Effekter via kraftmarkedet: Det økte kraftforbruket knyttet til elektrifiseringsprosjektene er kjent for markedet på forhånd og representerer en varig markedsendring – på samme måte som elektrifisering av landbasert industri eller etablering av ny kraftintensiv industri. Den forventede økningen i etterspørselen utløser derfor først og fremst investeringer i ny fornybar eller lavutslipps produksjonskapasitet i Norge/Europa.

Effekter via kvotemarkedet: Elektrifisering reduserer kvoteetterspørselen fra olje- og gassektoren, og øker kvoteetterspørselen fra kraftsektoren. Våre beregninger viser at etterspørselen etter kvoter reduseres med mellom 60 og 90 prosent av utslippsreduksjonen på sokkelen (se figur). Det gir utsikter til lavere kvotepris og gjør at noen av de dyreste tiltakene i kvotepliktig sektor kan utsettes eller skrinlegges, men også at flere kvoter blir spart. Det øker sannsynligheten for at flere kvoter overføres til markedsstabilitetsreserven og slettes permanent, og at klimapolitikken strammes inn og kvotetaket senkes. Dermed reduseres utslippene i Europa.

Figur: Netto reduksjon i kvotepliktige utslipp for offshore eksempelfelt og Melkøya ligger på 60-90 prosent
Figur: Netto reduksjon i kvotepliktige utslipp for offshore eksempelfelt og Melkøya ligger på 60-90 prosent

Utslippseffekten av elektrifisering avhenger blant annet av overføringstap i kraftkabelen og virkningsgraden til alternativ lokal energiforsyningsløsning basert på gass. En høyere virkningsgrad reduserer nettobesparelsen noe, dette er eksempelvis tilfellet ved Melkøya (se figur).

Effekter via gassmarkedet: Ifølge Rystad Energy vil 90 prosent av økt eksport av norsk gass fortrenge LNG-import. De resterende 10 prosentene fordeles mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektorer, men gitt omfattende klimapolitiske mål og virkemidler også i ikke kvotepliktige sektorer, er utslippseffektene trolig små.

Økt tilbud av gass til områder utenfor Europa trekker i retning av lavere priser, noe som delvis reduserer LNG-produksjonen og delvis øker forbruket. LNG-produksjon globalt har høyere klimafotavtrykk enn både rørgass og LNG fra Norge. I forbruket avhenger utslippsvirkningen av hvilke energikilder som fortrenges. Trolig vil det være en kombinasjon av fossil og fornybar energi og samlet sett gi små netto utslippsvirkninger.

Elektrifiseringsprosjektene bør gjennomføres dersom de er lønnsomme

Dersom målet i Hurdalsplattformen skal nås, må det gjennomføres en rekke tiltak i alle sektorer. Målet nås kostnadseffektivt ved å gjennomføre de prosjektene som gir de største kuttene per krone. Tiltakskostnaden for elektrifiseringsprosjekter i petroleumssektoren varierer fra negative, dvs. at elektrifisering er lønnsomt selv om utslippskutt ikke tillegges verdi, til svært høye. Tilsvarende er det stor spredning i tiltakskostnadene i landbasert industri og transportsektoren.

Et tiltak er kostnadseffektivt dersom tiltakskostnaden er lavere enn forventet CO2-kostnad, som for norske tiltak er den generelle CO2-avgiften, inntil kvoteprisen overstiger denne. Med de siste innstramningene i kvotemarkedet i EU er det utsikter til en sterk økning i kvoteprisen.

Prosjektene gir relativt høye kutt per MWh

Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever store mengder fornybar kraft til elektrifisering, og de neste årene er den forventede etterspørselsveksten høyere enn utbyggingstakten. Men når det gjelder utslippskutt per MWh, er mange av elektrifiseringsprosjektene i petroleumssektoren vel så effektive som i industri- og transportsektorene. Skal man bruke kraft der den gir størst utslippskutt, gir heller ikke dette grunn til en generell skrinlegging av offshore-prosjekter.

Rapporten «Elektrifisering av olje- og gassektoren – har det global klimaeffekt?» er utarbeidet på oppdrag for Offshore Norge.

Relaterte poster

Flere poster