Omverdensanalyse peker på batteri- og hydrogenmuligheter i energinæringen

Energi21 reviderer nå sin strategi for forskningsinnsats innenfor klimavennlig energiteknologi. I forkant av prosessen har vi analysert hvordan viktige utviklingstrekk i energisystemet påvirker strategiens satsingsområder. Spesielt for batterier og hydrogen ser vi et taktskifte både i teknologi- og markedsutviklingen.

Omverdensanalysen oppsummerer endringer i energisystemet og peker på hydrogen og batterier som mulige nye satsingsområder.

Hydrogen kan bli en nøkkelteknologi for avkarbonisering av sektorer der elektrifisering vanskelig lar seg gjennomføre. Utviklingen av et europeisk hydrogenmarked gir muligheter for utnyttelse av norske naturgassressurser og ny fornybar kraftproduksjon. Hydrogen kan også få en sentral rolle i samspill med kraftsektoren knyttet både til lagring og transport av energi, noe som bidrar til økt fleksibilitet i energisystemet.

For batterier er det ventet en sterk økning i global etterspørsel fra transportsektoren og fra kraftsektoren. Den industrielle satsingen på batterier gjennom EU med European Battery Alliance og innovasjons- og industrisamarbeidet Important Projects of Common European Interest er betydelig, og Norge har konkurransefortrinn bl.a. basert på tilgangen på rimelig fornybar kraft.

Digitalisering, avkarbonisering og kundeorientering er identifisert som viktige tverrgående trender som treffer verdikjedene i energisystemet. Analysen peker også på et temposkifte i ambisjonene for investeringer i fornybare energiteknologier og infrastruktur i Europa og globalt. Flere toneangivende politiske mål- og strategidokumenter legger føringer for utvikling og implementering av klimavennlige energiteknologier.

På produksjonssiden fortsetter kostnadsfallet for solkraft, havvind, hydrogen og karbonfangst. Det er også ventet enorme globale investeringer i nettinfrastruktur, klimavennlig transport og energieffektivisering.

Omverdensanalysen tar utgangspunkt i en rekke rapporter fra internasjonalt anerkjente institusjoner og sentrale offentlige og private aktører i Norge m.fl. Rapporten er tilgjengelig på Energi21s hjemmesider.

THEMA bistår også Energi21 i strategiprosessen som skal ferdigstilles mai 2022.

Energi21 er opprettet av Olje- og energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier. Energi21s nåværende strategi skal revideres for å prioritere satsingsområder for forskningsinnsatsen de kommende årene i tråd med nasjonale mål.

Lenke til rapport på Energi21s hjemmeside:

Relaterte poster

Flere poster