Norske aktører godt posisjonert for både flytende og bunnfast havvind

Norske leverandører har et godt utgangspunkt for å ta markedsandeler innen havvind. Vi har estimert verdiskapingspotensialet for norske selskaper til opptil 12.9 mrd. Euro. Rapporten er en del av grunnlaget for Energiressursmeldingen som ble framlagt 11. juni 2021.

Sterk vekst i markedet for havvind, drevet av stadig mer ambisiøse utslippsmål, gir store forretningsmuligheter for norsk leverandørindustri.

I følge rapporten kan havvindindustrien bli en av Norges viktigste næringer i årene som kommer. Rapporten presenterer tre mulige scenarier. I et «langsomt progresjonsscenario» estimeres en årlig omsetning på tre milliarder euro mot 2050. I et «basisscenario» estimeres en årlig omsetning på syv milliarder euro, mens det i et «akselerert vekstscenario» anslås at norsk havvindindustri kan oppnå en årlig omsetning på opptil 12,9 milliarder euro innen 2050

For å oppfylle utslippsmålene er det nødvendig med omfattende elektrifisering. Denne forbruksveksten må møtes med utbygging av fornybar energi. Havvind antas å være en av hovedkildene for fornybar kraftproduksjon i fremtiden på grunn av det enorme ressurspotensialet og forventede fremtidige kostnadsreduksjoner. Europa er den ledende globale regionen innen utvikling av havvind, og det anslås at det vil bygges rundt 300 GW fram til 2050. Også i andre områder som Kina og resten av Asia ventes det store investeringer i havvind. Dette gir store muligheter for norsk leverandørindustri, som kan skape verdier basert på kunnskap og erfaring fra offshore olje- og gassvirksomhet og den maritime industrien. Spesielt flytende havvind deler betydelige synergier med allerede eksisterende ekspertise i norske næringer.

Rapporten er utarbeidet for OED, NORWEP og Eksportkreditt i samarbeid med Multiconsult og RCG Nordic.

Relaterte poster

Flere poster