Markedsrapport Strøm: Sterk vekst for solceller i Norden

Interessen for solceller vokser og konkurransen om å levere solrelaterte produkter og tjenester øker. Blant annet kommer nye tilknyttede batterilagringsløsninger på markedet. Markedsrapporten inneholder også en ny oversikt over nordiske datahubs, som bidrar til konkurranse og innovasjon i sluttbrukermarkedet.

Årets dypdykk omhandler solkraft. Rapporten gir en oversikt av total installert PV-kapasitet i de nordiske landene, kategorisert etter type installasjon. Det overordnede inntrykket er en betydelig vekst i solenergikapasitet i Norden og at konkurranseevnen for solceller øker. Sverige er det landet i Norden med mest installert kapasitet, hele 3783 MW.

Videre fokuserer rapporten på årsaker til forskjeller i installert kapasitet og kartlegger regulatoriske faktorer som kan ha betydning for utviklingen i ulike land. Reduserte kostnader og statlige subsidier er viktige drivere for kapasitetsveksten. Forskjeller mellom landene kan også forklares av ulike solforhold og prisvariasjoner.

I en tid med økt andel av PV-kapasitet i kraftsystemet, både blant husholdninger og større anlegg, øker behovet for batterier og fleksibilitet som kan utnytte prisforskjeller som oppstår og øke verdien av solkraft. Produkter og tjenester knyttet til lokal strømlagring og nettbalansering er derfor på vei inn i sluttbrukermarkedet for strøm. Eksempler som trekkes frem i rapporten er Pixii- en leverandør av modulære og skalerbare batterbaserte energilagrinsløsninger, og Powerwall – et integrert batterisystem som lagrer overflødig solenergi for senere bruk.

Som tidligere år oppsummerer markedsrapporten de viktigste utviklingstrekkene i det nordiske strømmarkedet. Vi ser for eksempel at antall strømleverandørbytter øker, men at tallene har stabilisert seg noe de siste årene.

Nytt i årets rapport er en oversikt over datahubs i strømmarkedene i de nordiske landene. Danmark var tidligst ute og introduserte en datahub allerede i 2016. Datahubene fungerer som en plattform for å samle inn, håndtere og spre måledata fra strømnettet til ulike stakeholdere. I tjenestemarkedet stimulerer utviklingen av datahubs til økt konkurranse og innovasjon blant strømleverandørene, noe som f.eks. øker tilbudet av ulike funksjonaliteter for sluttbrukerne. Samtidig er det et stort utviklingspotensial for innsamling og bruk av data i sektoren.

En egen norsk rapport går dypere i det norske markedet. Siden 2022 har antall leverandørskifter mer enn halvert seg i 2023. Strømprisen har vært betydelig lavere i hele Sør-Norge, noe som kan ha bidratt til reduksjonen av leverandørbytter. Det har også skjedd noen strukturendringer i bransjen siden forrige rapport. Blant annet mottok Motkraft emisjon på 14,6 millioner og SkandiaEnergi er i dialog om oppkjøp eller salg av deler av virksomheten sin. I tillegg går vi nærmere inn på tilbudet av strømavtaler og produkter og tjenester hos de største leverandørene.

Målet med Markedsrapport Strøm er å gi en helhetlig oversikt over utviklingen i det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm og å identifisere forskjeller mellom de nordiske landene.

For mer informasjon om rapporten, ta kontakt med Christoffer Noreng eller Celine Munkeby. En kortversjon av rapporten kan lastes ned fra ITERAs hjemmeside her.

 

Relaterte poster

Flere poster