Mangel på fornybar energi begrenser grønn næringsutvikling i Viken-regionen

«Nettet er fullt», hører man stadig oftere, men hva betyr det for grønn næringsutvikling? THEMA har kartlagt tilgangen på fornybar energi for et utvalg næringsområder i Buskerud, Østfold og Akershus. For brorparten av områdene ser vi at det ikke er mulig å tilknytte næring med større forbruk før strømnettet forsterkes.

Mangel på fornybar energi begrenser grønn næringsutvikling i Viken-regionen

Den siste tiden har det blitt klart at for flere områder i Norge vil manglende kapasitet i strømnettet representere en utfordring for grønn næringsutvikling fremover. Lokale myndigheter ser derfor at de må se arealplanlegging og energitilgang mer i sammenheng enn tidligere. Samtidig har de manglet viktig informasjon; hvilke områder gjelder det, hvor stort er gapet og hvor mange år er det til situasjonen utbedres?

THEMA har derfor bistått tidligere Viken fylkeskommune med å kartlegge tilgangen til utslippsfri energi for regionalt viktige næringsområder, hvor vi har sett på tilgangen til strøm, fjernvarme og biogass. Vi har både kartlagt dagens kapasitet i strømnettet og når ny nettkapasitet er på plass. I tillegg har vi beskrevet hva man kan gjøre for å sikre grønn næringsutvikling når kapasiteten i strømnettet er begrenset.

Næring med større energibehov må vente

  • Bortsett fra i Hallingdal, Folloregionen og et av næringsområdene i Ringerike, er det ikke mulig å tilknytte større forbruk i Viken-regionen før strømnettet forsterkes rundt år 2030.
  • I Østfold og store deler av Akershus er det ikke mulig å tilknytte næring med større behov for strøm til strømnettet før oppgraderinger er på plass rundt år 2027-2035. Unntakene i Akershus er Folloregionen og deler av Ringeriksregionen, hvor det trolig er noe ledig nettkapasitet.
  • I Buskerud er situasjonen noe bedre, med mulighet for å tilknytte større forbruk i Hallingdalregionen. Situasjonen for de øvrige regionene Drammen, Kongsberg og Ringeriksregionen er anspent, men det er planlagt utbygging av ny kapasitet som vil bedre situasjonen rundt 2025-2030.
  • Det er biogassanlegg i nærheten av nesten alle de kartlagte næringsområdene og det er fjernvarme i de fleste kommuneregionene.

Flere områder blir velegnet for næring med større energibehov når investeringer står klare

Investeringer i strømnettet som i dag er planlagt eller under arbeid vil gjøre flere områder velegnet for grønn næringsutvikling som krever større mengder strøm. Det kan være fordelaktig å plassere næring og industri med behov for større mengder strøm i nærheten av Statnett sine transmisjonsnettstasjoner. Figuren under gir en oversikt over hvor disse befinner seg. Mange av disse stasjonene oppgraderes nå og vil få god kapasitet når de står klare.

  • I Akershus gjelder dette områder rundt stasjonene Liåsen, som skal bygges på Klemetsrud i Oslo kommune, og Frogner. Gardermoen, Lillestrøm og Nittedal vil få god nettkapasitet når Frogner stasjon er oppgradert. Det er også planlagt økt kapasitet inn til området (2028-2030).
  • I Østfold gjelder dette områder rundt Hasle (nord for Sarpsborg), Halden og Folloregionen ned mot Moss, som vil få god kapasitet pga. ny sentralnettstasjon på Liåsen.
  • I Buskerud gjelder dette områder i nærheten av de oppgraderte stasjonene Ringerike og nye Eiker stasjon, som skal erstatte Flesaker stasjon. I tillegg gjelder det områder som ligger i aksen mellom Asker – Drammen – Eiker –Kongsberg, strekningen fra Asker mot Ringerike og områder som ligger nært strekningen Sandvika mot Ringeriksområdet.

Bilde 1

Hva gjør man så i mellomtiden mens man venter på ny kapasitet i strømnettet?

Næringsaktører kan selv investere i ny lokal strømproduksjon. Dette vil ikke gjøre aktøren uavhengig av strømnettet, men kan bidra til å redusere behovet for nettkapasitet. På grunn av areal og kostnad er det lite realistisk å produsere volum som vil monne i stor grad. Fordi ny fornybar strømproduksjon er uregulerbar leverer den derfor ikke jevnt over året og døgnet. Det er derfor behov for å kombinere flere løsninger, f.eks. solceller, nærvind, aggregat og batteri.

Mer aktuelt er termiske løsninger. Brenselskjeler og fjernvarme kan brukes i stedet for strøm ved mangel på nettkapasitet. For en del type næringer, vil alternativ energiforsyning redusere behovet for nettkapasitet betydelig. I figuren under viser vi hvordan en aktør kan redusere behovet for nettkapasitet gjennom å bruke andre kilder enn strøm til oppvarming. På denne måten frigjøres den tildelte nettkapasiteten til formål som må dekkes av strøm som i tillegg har et flatere strømforbruk og derfor utnytter nettkapasiteten bedre.

Bilde 2

Hva bør fylkeskommunen og kommunene gjøre?

Fylkeskommuner og kommuner har en vesentlig rolle i å bidra til energiomstillingen gjennom grønn næringsutvikling. I rapporten gir vi våre anbefalinger for hva lokale myndigheter kan gjøre for å legge til rette for økt tilgang på fornybar energi der den trengs.

Et viktig poeng er å sørge for helhetlig og samordnet planlegging med samarbeid på tvers av kommuner. Det er viktig at energitilgang, kapasitet og infrastruktur hensyntas ved planlegging, etablering og utvikling av næringsområder. Lokale myndigheter og nettselskapene må engasjere seg i hverandres prosesser og bør etablere en arena for tidlige avklaringer mellom partene.

Energieffektivisering og bruk av alternative energikilder for oppvarming har potensiale til å frigjøre kapasitet i strømnettet for næringsformål med flatere forbruk enn alminnelig forsyning. Fylkeskommuner og kommuner kan spille en rolle i å jobbe for at slike løsninger kommer på plass.

Relaterte poster

Flere poster