Kostnaden for fossilfritt lade- og fyllenettverk tilsvarer 40 km motorvei

For å sikre overgangen til nye energikilder og redusere utslippene fra tungtransporten, må et nettverk av lade- og fyllestasjoner på plass. THEMA har på vegne av Grønt Landtransportprogram estimert kostnadene for et slikt nettverk til 8-13 milliarder NOK. Vi ser også at overgangen vil ta tid og at arbeidet bør starte nå.

Kostnaden for fossilfritt lade- og fyllenettverk tilsvarer 40 km motorvei

Det er nasjonale mål for utslippskutt på minst 50 prosent innen 2030, og det er ventet at veitransporten må ta en stor andel av disse kuttene. Så langt har det skjedd mye på personbilfronten, men tungtransporten henger fortsatt etter. Dersom alle de 70 000 lastebilene i Norge går over på fornybar energi, vil utslippene reduseres med 2,8 millioner tonn CO2.

For å sikre en overgang til lastebiler med null- eller nærnullutslippsteknologi er det behov for å etablere en fossilfri lade- og fylleinfrastruktur. For å unngå en «høna og egget»-problematikk er det viktig at denne infrastrukturen må ligge i forkant av introduksjonen av hydrogen-, biogass- og batterielektriske lastebiler. Uten tilgjengelig infrastruktur vil overgangen bli forskjøvet ut i tid.

THEMA har gjort analyser for Grønt Landtransportprogram for å beregne hva et minimumsnettverk av fossilfri lade- og fylleinfrastruktur vil koste å etablere i Norge frem mot 2030 og 2040. Kostnaden av et landsdekkende minimumsnettverk er anslått til å være mellom 8 og 13 milliarder kroner. Dette kan høres ut som en stor sum, men sett med andre øyne tilsvarer dette kostnadene av å utvide E6 mellom Moelv og Øyer fra to til fire felt.

Etableringen av et nasjonalt nettverk er omfattende, men nødvendig. For å få det til er det behov for å:

  • Sikre tilgang til og regulere om areal til energifyllepunkter – dette tar ofte lang tid å få på plass og kommunene må starte nå.
  • Etablere støtteordninger for oppbygging av infrastrukturen i tidlig fase – infrastrukturen må være tilgjengelig for at transportørene skal kunne velge annet drivstoff enn fossilt.
  • Utarbeide en helhetlig plan for lokalisering av lade- og fyllestasjoner ved logistikksentraler og i korridorer mellom logistikksentralene.

Rapporten kan leses i sin helhet på Grønt Landtransportprogram sin hjemmeside.

Relaterte poster

Flere poster