Hvilken betydning har dagens ENOVA-støtteordninger for hydrogeninvesteringer?

Er dagens støtteordninger for hydrogen tilstrekkelige til å utløse investeringer? Våre analyser tyder på at dagens støtteordninger kan være nok til lønnsom omstilling innen maritim transport og tungtransport, gitt moderat til lave kraftpriser fremover. For industri vil omstilling til hydrogen være kommersielt mer krevende.

Innfasing av hydrogen og hydrogenbaserte drivstoff i norsk industri og transport er viktige klimatiltak. Men, til tross for lansering av mange ulike støtteordninger, har det foreløpig være få investeringsbeslutninger i den norske hydrogennæringen.

Vi har gjennomført en overordnet vurdering av hvilken betydning de ulike lanserte virkemidlene kan ha for hydrogennæringen. Analysen er utført på oppdrag for Norsk Hydrogenforum og viser at dagens ordninger kan være nok til lønnsom omstilling innen maritim transport og tungtransport. For industrielle varmeprosesser vil omstilling til hydrogen være kommersielt mer krevende med dagens støtteordninger.

En rekke ulike virkemidler er tilgjengelige for norske hydrogenaktører i form av lån og garantier, og investeringsstøtte. I vår analyse har vi i hovedsak satt søkelys på ENOVAs investeringsstøtteordninger som retter seg mot ulike deler av hydrogenverdikjeden for maritim transport, tungtransport på vei og store punktutslipp (industri). Ordningene kan, gjennom budkonkurranser og avhengig av ordning, dekke opp til 80 prosent av godkjente merkostnader for omstilling innen de ulike segmentene.

I tillegg kan nå produsenter av grønt hydrogen motta CO2-kompensasjon på lik linje med andre kraftintensive industrier. Ordningen skal hindre karbonlekkasje til land utenfor Europa og kompensere kraftintensiv virksomhet for en andel av kostnadseffekten EUs kvotehandelssystem (EUA) har på strømprisene. Ifølge våre beregninger kan en hydrogenprodusent i Norge forvente å motta 10-15 øre/kWh i kompensasjon for strøm de forbruker. I NO2 utgjør det 10-20 prosent av kraftprisen frem til 2030. Det er usikkert om CO2-kompensassjonsordningen vil videreføres etter 2030.

I selve analysen har vi tatt utgangspunkt i tre eksempel-case innenfor maritim transport, tungtransport og industri hvor fossil drift skal omstilles til hydrogendrift. For hver case er den alternative merkostnaden for omstilling uten/med støtte vurdert opp mot det fossile nullalternativet. Mer informasjon om beregningene og de ulike casene kan leses i rapporten.

Picture2 Hydrogen

Picture3 Hydrogen

 

Analysen er oppsummert i bildene over og viser at moderat lave kraftpriser kombinert med dagens støtteordninger kan gjøre omstilling til hydrogen lønnsomt.

  • Resultatene bekrefter ENOVAs konklusjon om at investeringsstøtte kan være tilstrekkelig for å muliggjøre lønnsomme kapitalintensive maritime prosjekter i løpet av prosjektets økonomiske levetid, gitt at strømprisen er tilstrekkelig lav.
  • Med tilstrekkelig lave strømpriser kan dagens investeringsstøtteordninger også være tilstrekkelig for en lønnsom omstilling innen tungtransport. For tungtransport er alternativkostnaden for fossilt drivstoff relativt høy, mens CAPEX driver merkostnaden. Derfor blir støtte på 60 prosent av merkostnaden på hydrogenlastebiler viktig.
  • Det OPEX-intensive industri-casen som ble undersøkt, antyder at hydrogen til industrielle varmeprosesser er kommersielt betydelig mer krevende med dagens støtteordninger. Frikvoter vil kunne styrke casen noe, men trolig behøves ytterligere støtteordninger for å redusere usikkerheten tilstrekkelig til å utløse investeringer.

Samtidig er det viktig å påpeke at det er lite sannsynlig av resultatene i denne analysen fullt ut gjenspeiler reelle investeringsbeslutningskriterier. Spesielt tar ikke analysen høyde for økt risiko. Hydrogeninvesteringer vil sannsynligvis bli oppfattet som et høyrisikovalg, slik at investorer vil kreve en høyere minimumsavkastning for å bære den økte risikoen. Dagens støtteordninger kan forbedres ved å i større grad ta hensyn til denne usikkerheten og dermed gi mer effektiv bruk av midler og redusere risiko.

Les hele rapporten på NHFs hjemmesider her.

Relaterte poster

Flere poster