Europas beste kraftsystem kan gi varige konkurransefordeler for Norge

Det norske kraftsystemet gir et unikt utgangspunkt for å bygge grønn industri og fullelektrifisere landet. Omleggingen av kraftsystemene i EU innebærer omfattende systemkostnader. Vi har ikke de samme utfordringene i vårt vannkraftbaserte system. Men skal vi lykkes, må vi rigge systemet for vekst og fortsatt lave systemkostnader.

Kraftpriser

Det er hovedkonklusjonene i et notat THEMA har utarbeidet i samarbeid med Edvard Lauen, Torger Lien og Kjell Roland for Agder Energi, Eidsiva Energi, Hafslund E-CO og NTE. Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med konsernsjefene og andre ledere i de fire kraftselskapene.

Vi har allerede Europas beste kraftsystem
Norge har allerede i dag et konkurransedyktig kraftsystem som er utslippsfritt, fornybart og med en høy forsyningssikkerhet. Andre europeiske land må fortsatt bruke enorme beløp på å omstille sine kraftsystem til å bli utslippsfrie og basert på fornybar energi. Det slipper vi. I årene framover til Norge få et stadig sterkere konkurransefortrinn gjennom lavere totalkostnader i systemet.

Engrosmarkedet utvikler seg til et dumpingmarked for overskuddskraft
Den omfattende utbyggingen av uregulerbar fornybar energi i markedene omkring oss øker risikoen for at verdien av norsk vannkraft reduseres framover. Vi ser en utvikling der nabolandene våre trygger forsyningssikkerheten gjennom subsidier og kapasitetsmekanismer som bidrar til økt overskudd og lavere priser, slik at engrosmarkedet mer og mer blir et «dumpingmarked» for overskuddsproduksjon. Denne bruken av nasjonale virkemidler innebærer at norsk vannkraft ikke lenger konkurrerer på like vilkår i markedene. Dette illustreres også av ensidig struping av importkapasitet på mellomlandsforbindelsene.

Vi har fleksibiliteten og ressursene som skal til
Men denne utviklingen gir også økte muligheter for vekst i grønn industri i Norge i kjølvannet av det grønne skiftet, til gagn for landet, for kraftprodusentene og for industrien. Kraftintensiv industri i Norge kan nyte godt av de laveste samlede kraftkostnadene og den sikreste forsyningen av fornybar kraft i Europa. Samtidig styrker tilrettelegging for vekst i kraftintensiv industri verdien av norsk vannkraft uavhengig av kraftutvekslingen med andre land.

Vi har allerede et kraftoverskudd og rikelig med fornybare energiressurser som kan bygges ut etter hvert som det trengs til elektrifisering og vekst i grønn industri; vi kan oppgradere og bygge om vannkraftverk, vi kan bygge ut landbasert vindkraft og vi har nærmest uuttømmelige havvindressurser langs hele kysten. I tillegg kan vi importere billig fornybar energi fra våre naboland og bruke vannkraftmagasinene som et grønt batteri for å sike forsyningen til grønn industri og elektrifisering i Norge. Den planlagte utbyggingen av et offshore kraftnett i Nordsjøen kan også gi nye muligheter for å eksportere havvindressurser fra norsk sokkel når Europa trenger det, og import av billig kraft når det blåser mye.

 

Relaterte poster

Flere poster