Europa trenger 2 000 milliarder euro for å lykkes med energiomstillingen

Dekarboniseringen av energiforsyningen i Europa krever enorme investeringer. I vår nye Technology Outlook ser vi på hvilke teknologier som vil være viktige i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Vi analyserer også hva kostnadsdriverne er og stiller spørsmål ved om de historiske kostnadsreduksjonene vil fortsette?

rapport

THEMAs Technology Outlook gir en detaljert analyse av nøkkelteknologiene som trengs for å dekarbonisere energiforsyningen i Europa. Vi analyserer den historiske utviklingen, kostnadsdrivere, kostnadsprognoser og markedspåvirkning. Rapporten tar for seg land- og havvind, solenergi, batterier, karbonfangst- og lagring (CCS), hydrogen, bioenergi og e-drivstoff.

Energitransformasjonen vil ikke lykkes uten betydelige investeringer i disse teknologiene. Basert på vår modell, forsøker vi å vurdere hvilket investeringsnivå som vil være nødvendig for å nå nullutslippsmålet i 2050, og hvordan investeringene må fordeles mellom ulike teknologier og europeiske regioner. Vi finner at investeringer på rundt 2 000 milliarder euro er nødvendig i området vi har modellert, som dekker 21 europeiske land. Dette tilsvarer 75 milliarder euro hvert år, eller rundt 0.6 % av BNP i EU-27 i 2020.

I dette spesialnummeret våger vi å se inn i krystallkulen: Vi har valgt ut fire områder vi mener er interessante og tar en nærmere titt på mulige innovasjoner vi enda ikke har sett det fulle potensialet til. De fire områdene er nye produksjonsteknologier som bølge- og tidevannskraft, faseendrende materialer til bruk i termisk energilagring, lokal fleksibilitet og energideling og de seneste utviklingene i verdikjeden til hydrogen.

Rapporten gir leserne verdifull innsikt i teknologiutviklingen, øker forståelsen for konteksten og rollen til ulike teknologier, og gjør leserne bedre rustet til å lage sin egen visjon for energisystemet i 2050.

Relaterte poster

Flere poster