Enovas elvarebilstøtte har bidratt til modning av markedet

Markedet for elvarebiler har modnet betraktelig de siste fire årene. Utviklingen kan imidlertid ikke tilskrives Enovas satsing alene. Summen av virkemidler, som reduserte bompengesatser, avgiftsfritak og utbygging av ladeinfrastruktur, og introduksjon av nye og bedre modeller er også viktige forklaringsfaktorer.

Opprinnelsesgarantier – ren fornøyelse eller tikkende bombe?

Enovas støtteordning for kjøp av elvarebiler ble avsluttet den 31. mai i år. Hensikten med støtteordningen var å skape økt etterspørsel for å stimulere til vekst. Markedet for elvarebiler har hatt en rivende utvikling de fire årene ordningen har vart. Siden 2019 har antall tilgjengelige elvarebilmodeller på markedet tredoblet seg og bilenes egenskaper har bedret seg betraktelig.

Markedet har respondert på denne utviklingen, og andelen elvarebiler av nybilsalget har også hatt en sterk utvikling.
Andelen av nye varebiler som var elektriske har økt fra 6% i 2019 til 36% i første halvdel av 2023.

Både fra spørreundersøkelsen og gjennom intervjuer har vi fått bekreftet at en høy andel av de som har kjøpt elvarebiler kommer til å gjøre det igjen neste gang. Dermed har vi konkludert med det har skjedd en varig endring i elvarebilmarkedet og at markedet er betydelig modnet.

Enovas satsing har høyst sannsynlig bidratt til modningen av markedet. Nesten 70% av bilkjøperne som besvarte vår spørreundersøkelse nevner støtteordningen som en viktig faktor i beslutningen deres. Samtidig har Enovastøtten vært ett av mange virkemidler, herunder bompengefritak, tilgang til kollektivfelt og fritak fra engangsavgift. Det er derfor ikke mulig å isolere effekten av Enovastøtten fra effekten av andre virkemidler.

Vi har også evaluert selve søknadsprosessen, der Enova for første gang testet ut en automatisert løsning. Søknad ble sendt gjennom bilforhandler eller leasingselskap og ble behandlet automatisk og umiddelbart. Beregning av støttebeløp gjennomgikk to faser. Først var det tre fastsatte beløp. Deretter gikk Enova over til å automatisk beregne støttebeløp ved hjelp av maskinlæring ut fra gjeldende markedspris for bilen, sammenlignet med en ekvivalent fossilbil. Søkerne var i stor grad fornøyde med at ordningen var automatisert, men opplevde maskinlæringsmodellen som noe uforutsigbar og mulig for bilforhandlerne å utnytte. Likevel har denne modellen potensiale til å beregne et mer presist støttebeløp for den enkelte bil enn ved å benytte faste satser.

Evalueringen er gjennomført i samarbeid Vista Analyse. Rapporten kan lastes ned direkte ved å trykke på lenken under.

Relaterte poster

Flere poster