Energiressursmeldingen: Hva koster det å bygge ut nett til havvind?

Norge har store vindkraftressurser til havs. Hvordan kan vi utnytte havvind best mulig? Spørsmålet er uløselig knyttet til hvordan vi bygger ut kraftnettet til havs. Som del av grunnlaget for energiressursmeldingen har vi utredet kostnadene for et nett til havvind, inkludert teknologivalg og ulike utforminger av havnettet.

Energiressursmeldingen: Hva koster det å bygge ut nett til havvind?

Det legges opp til en storstilt utbygging av havvind, dvs. vindkraftproduksjon til havs framover, også i Norge. Energiressursmeldingen som regjeringen la fram 11. juni, legger opp til at det skal etableres en systemoperatør til havs og at utbyggerne av havvind skal betale for infrastrukturen. Det forventes at kostnadene ved utbygging av havvindproduksjonen vil fortsette å falle. Hvor store kostnadene for et nett til havvind blir, avhenger imidlertid av hvordan nettet bygges ut.

I en utredning for OED har vi sett nærmere på kostnader for komponenter og ulike teknologier for både produksjon av og nett til havvind. Kostnadene for produksjonskapasiteten utgjør brorparten av kostnadene for et havvindprosjekt, hvorav vindturbinene og fundamentet er de største kostnadselementene.

Kostnadsstrukturen for overføring (nett) avhenger av om man benytter vekselstrøms- (HVAC) eller likestrømsteknologi (HVDC), produksjonskapasiteten og avstanden til tilknytningspunktet. For et bunnfast anlegg på 1000 MW som ligger 200 km fra land og er tilknyttet gjennom en direkteforbindelse til land, utgjør for eksempel nettanleggene opptil 25 prosent av totalkostnadene. Totalkostnaden for et HVDC-system er om lag 4 prosent lavere enn for et HVAC-system.

Kostnadene kommer også i stor grad an på hvordan havvinden knyttes til markedene.
Vi har beregnet kostnader for:

  • En enkel radialforbindelse til land
  • Tilrettelegging for senere tilknytning til et masket nett eller en hybridforbindelse til et annet marked
  • Et havvindprosjekt som kombineres med landtilknytning for elektrifisering av offshore olje- og gassinstallasjoner.

Beregningene illustrerer både teknologivalg og konsekvensene av krav om tilrettelegging eller tilknytning til andre installasjoner til havs.

Dersom havvindverket skal tilrettelegges for framtidig tilknytning til et annet marked eller et masket nett til havs, øker nettkostnadene med ca. 30 prosent. Eksemplet med felles tilknytning av havvind og petroleumsinstallasjoner viser at sparepotensialet kan være betydelig, men hvor stort det er, avhenger naturlig nok av en rekke ulike parametere, som f.eks. avstanden mellom dem, kraftbehovet osv.

Utredningen er laget på oppdrag fra OED og gjennomført i samarbeid med Multiconsult i forbindelse med forarbeidet til Energiressursmeldingen (Meld.St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser) og forslagene til utvikling av havvind i Norge som ble lagt ut på høring sammen med stortingsmeldingen.

Relaterte poster

Flere poster