Tyskland arbeider med nytt markedsdesign for strømmarkedet

Tyskland har startet et forum som det neste året skal diskutere fremtiden for energihandel i landet. I flere arbeidsgrupper vil den såkalte «Platform Climate-Neutral Power system» samle ideer og informasjon fra alle tyske kraftmarkedsaktører. Vi følger nøye med og gir råd underveis i prosessen.

Kraftsektoren er essensiell i omstillingen til en grønn økonomi

Som følge av det grønne skiftet står Tysklands økonomi midt i en omfattende omveltning. Kraftsektoren i Tyskland er sentral i det som kan kalles en moderne industriell revolusjon. Kraft etterspørres til oppvarming, transport og en rekke industrielle applikasjoner. Hydrogen skal være løsningen for mange av disse utfordringene, men hydrogenproduksjon krever også mye strøm.

Omveltningen Tyskland står overfor krever rask vekst i kraftforsyningen drevet frem av en kombinasjon av markedskrefter og statsstøtte. Men hvordan skal man sikre forsyningssikkerheten i en slik omstilling? Hvordan bygge opp en selvbærende grønn kraftforsyningskjede i både Tyskland og Europa? Hvordan kan markedskreftene utnyttes samtidig som man sikrer sosioøkonomisk likhet og offentlig støtte til energiomstillingen?

Ny tysk plattform for redesign av kraftmarkedet

For å besvare disse spørsmålene, kalte tyske regjeringen til “Platform Climate-Neutral Power System” i februar 2023, og inviterte eksperter fra alle energirelaterte yrker til å bidra med å svare på disse spørsmålene. Kort fortalt: hvordan re-designe landets kraftmarked.

THEMA-analyse gir innsikt i designutfordringene

Todelt marked
I vår nyeste kraftprisprognose for kontinental-Europa tok vi for eksempel en titt på et av de viktigste markedsdesignspørsmålene som diskuteres over hele EU akkurat; hvorvidt man skal dele kraftmarkedet i to deler, en for kapitalintensive teknologier med lave driftskostnader (f.eks. vindturbiner og solcelleanlegg) og en for teknologier hvor brorparten av kostnadene er driftskostnader (f.eks. gass- og kullkraftverk). Førstnevnte gruppe vil i et slik scenario kun få en fast pris per produsert MWh, mens den andre gruppen vil få den marginale produksjonsprisen, akkurat som de gjør i dag.

I følge til det nyeste forslaget til markedsdesign fra EU-kommisjonen ligger ikke et todelt marked på bordet. Likevel er det flere politikere som håper at dette vil senke prisene for forbrukerne. Våre analyser av kraftprisene det neste tiåret for sentraleuropeiske land viser imidlertid at forbrukerprisene bare vil synke med noen få øre per kWh. Etter hvert som mer fornybar kraftproduksjon realiseres, vil prisfordelen med det nye markedsdesignet krympe, frem til 2030 hvor enkelte land til og med vil se høyere priser under den nye modellen.

Det foreslåtte nye markedsdesignet vil ha flere andre utfordringer: Det vil ikke indikere knapphet eller overproduksjon like sterkt som dagens design, og dermed dempe insentiver til å utvikle og investere i fleksibilitetsløsninger.

Dessuten er det ennå uklart hvordan man setter en rettferdig pris for kapitalintensive teknologier: bør de utjevnede kostnadene for elektrisitet brukes? Hvis ja, en gjennomsnittsverdi for hele Europa? Eller lokale priser? Den endelige avgjørelsen vil ha stor innvirkning på investeringsbeslutninger og favorisere noen regioner. Den nye utformingen vil også kreve mye administrativ kapasitet, ettersom en enhet sannsynligvis må fungere som generell kjøper av all elektrisitet. De nye designforslagene krever derfor i det minste nøye gransking før implementering kan diskuteres.

Begrensninger må imøtekommes
Mens redesignet av den tyske kraftsektoren fokuserer på klare mål som forsyningssikkerhet, rimelighet, karbonnøytralitet og markedseffektivitet, bør den også imøtekomme en rekke begrensninger:

  • Den må følge liberaliseringslinjen. Kraftmarkedene skal forbli åpne for konkurranse og fri prising, og nettselskapene må forbli adskilt fra produksjonsaktiviteter.
  • Den må følge EUs statsstøtteregler: EU-kommisjonen vil ikke akseptere urettferdige fordeler for tyske kraftselskaper på det europeiske markedet.
  • Karbonkostnadene er høye og vil være vanskelige å bære for lavinntektshusholdninger og små, karbonintensive virksomheter som mangler midler eller teknisk kunnskap til å omstille forretningsmodellene sine.
  • Det må legges til rette for digitalisering: Dynamiske tariffer og følgelig smarte målere må være aktivert innen 2025, og én digital måler per målepunkt innen 2032
  • Sertifiseringen av fornybare energikilder og grønt hydrogen må innarbeides i markedsdesignet, slik at folk vet hva slags energi de bruker.

Arbeidsgrupper skal komme med råd på presserende utfordringer
Den tyske plattformen er i seg selv et tverrindustrielt prosjekt. Medlemmer fra føderale og regionale myndigheter og statlige institusjoner, så vel som fra handelsforeninger, kraftforbrukere, systemansvarlige, nettselskaper og kraftprodusenter møtes i arbeidsgrupper organisert ut ifra de mest presserende utfordringene det tyske kraftsystemet står overfor. Arbeidsgruppene vil utvikle reguleringsforslag som skal mates inn i den tyske lovgivningsprosessen.

  1. Den første gruppen undersøker hvordan man kan akselerere utbyggingen av fornybar energi, på jakt etter måter å forsere både motstand fra lokale innbyggere, miljøutfordringer og byråkratiske hindringer. Et annet spørsmål for denne gruppen vil være om energimarkeder kan levere nok inntekter til å drive den fornybare ekspansjonen, eller om den økende kannibaliseringen vil redusere produsentenes inntekter for mye.
  2. Den andre gruppen jobber med problemstillinger knyttet til hvordan å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i kraftsystemet. Når det gjelder det store behovet for fleksibilitet, vil en helhetlig tilnærming være mest hensiktsmessig, med tanke på alle de mulige fleksibilitetsverktøyene man kan benytte: fra styring på etterspørselssiden via batterier til nye teknologier som hydrogenproduksjon og elektrifisering.
  3. Den tredje gruppens oppgave er å finne en måte å sikre tilgjengeligheten av sikker og fleksibel kapasitet. Hvilket regelverk er nødvendig for å sikre lønnsomhet for slike anlegg? Alt fra kapasitetsmarkeder til subsidier er på bordet.
  4. Mens gruppe tre leter etter måter å sikre pålitelig strømforsyning til enhver tid, utvikler gruppe fire en løsning for å distribuere den. Måten å gjøre det på ligger i lokale priser for å tiltrekke seg lokale investeringer i fornybar energi, styring av etterspørselssiden, lagring og kraftlinjer. Her vil det være utfordrende å finne balanse mellom markedslikviditet (bedre i større markeder) og lokale prisinsentiver, samtidig som de utformer et effektivt og enkelt lokalt marked.

Kommer Tyskland endelig til å deles inn i to budsoner?
Til mange interessenters overraskelse brakte starten av plattformen en gammel kjenning tilbake på agendaen: Spørsmålet om man skulle dele Tyskland i to budsoner. Denne gangen er diskusjonen seriøs, men det er viktig at den kalibreres mot andre temaer. Å presentere en løsning for å stimulere til fast kapasitet uten en troverdig sluttføring av Tysklands budsonekonfigurasjon skaper ikke investeringssikkerhet.

Den første rapporten kommer våren 2023

Den første rapporten om plattformen kommer allerede våren 2023: den skal vise en måte å stimulere til bygging av fleksibel kapasitet, for eksempel hydrogendrevne anlegg. Den kalles dermed også «kraftverksplanen». To andre, mer generelle rapporter kommer i juni og desember 2023. Disse vil vise status quo for diskusjoner og levere de første forslagene.

EU driver lignende prosesser

I mellomtiden planlegger EU-kommisjonen å presentere sine egne planer for en fornyelse av kraftmarkedet allerede våren 2023. Tyske tjenestemenn brukte den tyske plattformen for et klart budskap mot Brussel: ingen behov for hastverk inn i en grunnleggende reform nå, selv om Tyskland er villig til å diskutere visse nye markedsdesignelementer som CfD-er og til og med kapasitetsmarkeder.

Eksperter fra THEMA deltar norske regjeringsutnevnte arbeidsgrupper på lignende temaer

Det er ikke bare Tyskland og EU som ser på nye måter å sikre en trygg og karbonnøytral fremtidig kraftforsyning på. Norge ser også på hvordan landet skal sikre pålitelig, grønn og rimelig kraftproduksjon fremover. Med en av våre partnere som medlem av Strømprisutvalget og en annen som medlem av Energikommisjonen, har THEMA lang erfaring med å overvåke og støtte slike plattformer.

THEMAs eksperter er tett involvert i det norsk-tyske energisamarbeidet, og rådgir både myndigheter og bedrifter for å sikre lønnsomhet og investeringssikkerhet for fleksibilitet, fornybar kraftproduksjon, og fremvoksende teknologier som karbonfangst og -lagring, og hydrogen i fremtidens kraftsystem. Alle disse avhenger av kraftmarkedets design, som derfor er en stor del av vårt arbeid.

Hvis du ønsker å lære mer om arbeidet vårt med disse emnene, send oss gjerne en epost eller ring oss. Vi ser frem til å høre fra deg!

Relaterte poster

Flere poster