Transport21s strategi for transportforskning lansert

Transport21 anbefaler økt forskningsinnsats knyttet til nullvisjonen, bevegelsesfrihet og verdiskaping og konkurransekraft.

Transport21s strategi for transportforskning lansert

Transport21 anbefaler økt forskningsinnsats knyttet til nullvisjonen, bevegelsesfrihet og verdiskaping og konkurransekraft. «Det gode liv og et konkurransedyktig næringsliv» er strategiens visjon. THEMA har vært sekretariat for strategigruppen.

Transport21 er en uavhengig strategiprosess igangsatt av Samferdselsdepartementet med formål å komme med innspill til FoUI-innsatsen i transportsektoren. Transport21 anbefaler økt, og målrettet forskningsinnsats på områder som bidrar til at transportsektoren vil oppnå følgende tre missions:

  • ZERO – Negativ påvirkning fra transportsektoren skal reduseres til null. Det innebærer null utslipp, null dødsfall og null skader, støy og svevestøv.
  • Bevegelsesfrihet – Alle skal ha tilgang til bærekraftig og effektiv transport som støtter opp under det de trenger for et godt liv i byene og distriktene. Transportløsningene skal være tilrettelagt på en rettferdig måte for personer og for varetransport.
  • Verdiskaping og konkurransekraft – Norsk transportsektor skal være internasjonalt konkurransedyktig. Løsningene som utvikles i Norge skal understøtte næringslivet slik at bedriftene kan levere gode produkter og tjenester i Norge og internasjonalt.

Forskningsinnsatsen innenfor de tre missions skal bidra til at norsk FoUI-innsats i transportsektoren bygger opp under den overordnede visjonen «Det gode liv og et konkurransedyktig næringsliv». Transport21 understreker også betydningen av å utvikle en bred kunnskapsplattform på transportområder, for å redusere risiko knyttet til investeringer i en sektor i rask endring.
Strategien ble overlevert til Samferdselsdepartementet ved statssekretær Allan Ellingsen 10. desember.
Strategigruppen for Transport21 ble nedsatt av Samferdselsdepartementet i februar 2019. Ifølge mandatet skulle gruppen gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping. Prosessen har identifisert hvilke forskningsspørsmål det er avgjørende å få svar på for å løse dagens og morgendagens transportutfordringer. Videre gir gruppen en anbefaling om hvordan den samlede FoUI-innsatsen i sektoren kan innrettes på en best mulig måte.

THEMA har fungert som sekretariat for Transport21 gjennom hele strategiprosessen. Gruppen har gjennomført sju innspillsmøter med rundt sekstifem ulike aktører fra næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljøer og myndigheter. I sammenheng med innspillsmøtene har det kommet inn over 50 skriftlige innspill til strategien. Det har også blitt gjennomført flere dialogmøter og samtaler med relevante aktører. Involveringen av aktører på tvers av fagområder og næringsliv, offentlige aktører og FoU-miljøer har gitt Transport21 et godt grunnlag for utarbeidelse av den endelige strategien.

THEMA gratulerer Transport21 med vel gjennomført strategiprosess, og en gjennomarbeidet strategi. Vi takker for et godt samarbeid med strategigruppa, Forskningsrådet og Samferdselsdepartementet, samt alle aktører som har kommet med innspill til strategien.

Relaterte poster

Flere poster