THEMA bistår Vesterålskraft i fusjonsforhandlinger med Troms Kraft

Vesterålskraft og Troms Kraft er nå i forhandlinger om en fusjon. THEMA har vært strategisk rådgiver for Vestersålskraft siden sommeren 2020 og bistår selskapet i de pågående fusjonsforhandlingene. Selskapene tar sikte tar sikte på å komme fram til en beslutning før sommeren 2021.

THEMA bistår Vesterålskraft i fusjonsforhandlinger med Troms Kraft

THEMA ble engasjert som rådgivere av Vesterålskraft i august 2020 i forbindelse med at selskapets styre og ledelse fikk i oppdrag av eierne å utrede selskapets strategiske posisjon og anbefale retningen fremover. Redegjørelsen og anbefalingene ble lagt frem for eierne på et eiermøte i oktober 2020, hvor eierne ga selskapet mandat til å sondere muligheter for ulike strukturelle løsninger, inkludert fusjon/delsalg av selskapet. Vesterålskraft har deretter inviterte en rekke aktører til dialog om mulige løsninger, der prosessen endte med at styret i Vesterålskraft den 5. mars vedtok å gå i eksklusive forhandlinger med Troms Kraft.
Se for øvrig pressemelding fra selskapet her.

THEMA har bistått selskapet i prosessen og vil være selskapets strategiske rådgiver også i de kommende forhandlinger med Troms Kraft.

Vi har lang erfaring som strategisk og finansielle rådgiver for selskapsledelse og eiere i kraftbransjen og bistår med blant annet:

  • Analyse av selskapets strategiske muligheter og veivalg, og bistår eiere om eierstrategi og eierstyring.
  • Verdivurderinger av virksomhetene, herunder modellering av effektivitetsprognoser og inntektsrammer og med kraftprisprognoser som input til verdivurderingene.
  • Due diligence av forutsetninger i verdivurderinger
  • Vurderinger av ny organisering og synergimuligheter, samt effekter på nettleie for det fusjonerte selskapet
  • Forhandlingsstøtte og prosessledelse

Relaterte poster

Flere poster