Store steg nærmere, men langt igjen til 40 GW elektrolyse i EU i 2030

EU har et mål om 40 GW elektrolysekapasitet innen 2030, opp fra en neglisjerbar mengde i dag. Mange elektrolyseprosjekter er lansert det siste året, men hvor mye utgjør dette? THEMA har bygd en database med hydrogenprosjekter som viser at annonserte prosjekter for produksjon av hydrogen via elektrolyse i 2030 hittil kun utgjør 25 GW.

Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i EUs målsetting for å nå netto nullutslipp innen 2050. Som et viktig steg på veien har Europakommisjonen foreslått en målsetning om å øke elektrolysekapasiteten i EU fra en ubetydelig mengde i dag, til 40 GW innen 2030 . For å nå dette målet kreves en kraftig akselerering i utbygging av elektrolysekapasitet. Det siste året har vi sett begynnelsen på en slik utvikling.

THEMA følger utviklingen i den europeiske hydrogenøkonomien tett og har bygd opp en database med annonserte prosjekter. Databasen dekker de fleste land i Europa og inneholder en oversikt over prosjekter innenfor alle deler av verdikjeden for hydrogen fra produksjon, lagring, transport og forbruk. Prosjekter i alle utviklingsfaser – fra annonserte prosjekter uten finansiering til prosjekter som er under bygging eller allerede i drift – er inkludert. Databasen er brukt som underlag for analysen utført i kapittelet om hydrogen i THEMAs nyeste Technology Outlook og som underlag for modelleringen av et framtidig hydrogenmarked i Europa i THEMAs Power Market Outlook.

Annonserte prosjekter for hydrogenproduksjon via elektrolyse i Europa innen 2030 utgjør som vist i figuren 28 GW per i dag. Det vil si at det fortsatt mangler omtrent 12 GW for å nå målet EU har satt seg, som vist i den grå stiplede linjen. Nesten en tredjedel av de annonserte prosjektene er lokalisert i Nederland, den resterende kapasiteten er hovedsakelig plassert i Sverige, Danmark, Spania og Tyskland. Med dagens annonserte prosjekter vil EU-målet om 40 GW oppnås først i 2040. Den grønne stiplede linjen i figuren viser EUs målsetting for elektrolysekapasitet i 2024 (6 GW), dette målet ser per i dag ut til å bli oppnådd ett år senere enn vedtatt, gitt at alle annonserte prosjekter gjennomføres som planlagt.

I THEMAs Technology Outlook går vi nærmere inn på hva som kreves for å nå målet. Blant annet må produksjonskapasiteten for elektrolysører kraftig oppskaleres, og finansieringsordninger fra nasjonale regjeringer og EU etableres. EUs nylig vedtatte Clean Hydrogen Partnership, som har fått tildelt 1 mrd. euro til finansiering av en europeisk verdikjede for grønt hydrogen, er et steg på veien for å finansiere mange av de annonserte prosjektene og drive fram de ytterligere 12 GW som trengs fram mot 2030.

THEMA følger utviklingen av hydrogeninfrastruktur tett og oppdaterer prosjekt-databasen kontinuerlig. Ta kontakt for å høre mer om hydrogen og hydrogens rolle i energisystemet.

Relaterte poster

Flere poster