Store muligheter for norsk næringsutvikling innenfor elektrifisering

Prosjektet Grønne Elektriske Verdikjeder identifiserer et stort potensial for utvikling av norsk næringsliv knyttet til omleggingen av verdens energisystemer og elektrifisering.

Store muligheter for norsk næringsutvikling innenfor elektrifisering

Prosjektet Grønne Elektriske Verdikjeder identifiserer et stort potensial for utvikling av norsk næringsliv knyttet til omleggingen av verdens energisystemer og elektrifisering. En rask og målrettet satsning innenfor seks områder vil kunne gi en årlig omsetning på minst 32 mrd. Euro i 2030 og 76 mrd. Euro i 2050.

Verdens energisystemer må omlegges for å nå vedtatte klimamålsetninger frem mot 2030 og 2050. Dette vil medføre at verdens elektrisitetsproduksjon i økende grad baseres på fornybare energikilder samt en storstilt elektrifisering på tvers av sektorer. Norge står samtidig overfor en betydelig utfordring ved at inntektene fra vår største næring, olje- og gass, forventes å synke de neste tiårene, og det er behov for å utvikle nytt, eksportrettet næringsliv. I tillegg er det dokumentert at Norge er blant de OECD-landene som har tapt størst eksportandeler de siste årene, noe som understreker behovet for ny, norsk næringsutvikling.

Omstillingen av verdens energisystemer åpner mange nye muligheter for norsk næringsliv, og det forventes store investeringer i fornybar energi og elektrifisering for å nå klimamålene. Prosjektet Grønne Elektriske Verdikjeder ble startet opp av NHO for å bidra til å akselerere utviklingen av norsk, eksportrettet næringsliv knyttet til elektrifisering. Prosjektet identifiserer store muligheter for norske aktører innenfor elektrifisering.

Basert på grundige vurderinger av norske konkurransefortrinn og forventet markedsutvikling, identifiserer prosjektet seks forretningsområder som er spesielt interessante for norsk næringsutvikling:

  • Globale fornybaraktører – innenfor alle fornybarteknologier
  • Leverandørkjeden for havvind
  • Verdikjeden for batterier
  • Hydrogen
  • Maritim sektor
  • Optimalisering av kraftsystemer og smart lading på vei

Prosjektet anslår et årlig omsetningspotensial på minst 32 milliarder euro i 2030 og minst 76 milliarder euro i 2050. For å utløse omsetningspotensialet er det nødvendig med rask og målrettet satsning fra norske myndigheter og næringsliv. Rapporten beskriver ulike tiltak norske myndigheter gjennomføre for å aktivt legge til rette for at norsk næringsliv kan gripe mulighetene. Samtidig pekes det på nødvendigheten av at næringslivet er villig til å satse på disse mulighetene.

Prosjektet er et samarbeid mellom NHO og et bredt utvalg av næringslivsaktører: Agder Energi, BKK, Elkem, Enova, Equinor, Hafslund, E-CO, Havila, Hydro, IFE, Kongsberg Digital, Scania, Sintef, Statkraft, Statnett og Veidekke. I tillegg har LO deltatt som observatør. Prosjektpartnerne representerer viktige næringsaktører med vilje og evne til å satse innenfor fremtidens fornybare og elektriske energisystem.

THEMA har bidratt til prosjektet gjennom analyser av markedsmuligheter og norske aktørers konkurransefortrinn og har bistått i utarbeidelse av sluttrapporten.

Relaterte poster

Flere poster