Statnett har testet utkobling av forbruk som verktøy i systemdriften

I 2018 testet Statnett fjernstyrt utkobling av forbruk som kilde til fleksibilitet i driften av kraftsystemet i Nord-Norge i pilotprosjektet Storskala laststyring.
THEMAs evaluering konkluderer med at piloten var vellykket selv om omfanget ble mindre enn opprinnelig planlagt.

Flaskehalser, prisområder og kostnader for spesialregulering i Tyskland

Mulighet til utkobling av forbruk kan være et nyttig verktøy ved anstrengt drift av kraftsystemet. Digitalisering og teknisk utvikling gjør det mulig å utnytte fleksibilitet også fra mindre forbrukslaster.

Statnett opplever særlig anstrengte situasjoner under storm og uvær i sentralnettet i nord. Gjennom pilotprosjektet Storskala laststyring ønsket Statnett derfor å teste et konsept for fjernstyrt utkobling av forbruk i Nord-Norge i korte perioder. Dersom fleksible laster skal kunne utnyttes i driften av kraftsystemet, kreves velfungerende tekniske kommunikasjons- og styringsløsninger, men også godt samarbeid og en klar rollefordeling mellom de involverte aktørene.

Pilotprosjektet Storskala laststyring ble gjennomført i perioden 2016 til 2018. THEMA fikk i oppdrag å evaluere piloten, og evalueringen er nå offentliggjort. Gjennom intervjuer av de involverte aktørene har vi vurdert måloppnåelsen til Storskala laststyring og aktørenes opplevelse av det valgte konseptet.

Aktørene som deltok i piloten var balanseansvarlige, tilbydere av fleksible laster og leverandør av teknisk løsning. eSmart hadde rollen som prosjektleder i tillegg til å levere teknisk løsning. Som balansenansvarlig for tilbyderne av laster deltok kraftleverandørene Ishavskraft og Statkraft. Ishavskraft var balanseansvarlig for Alta kommune, mens Statkraft var balanseansvarlig for Alcoa.

Overordnet finner vi at piloten med storskala laststyring var vellykket. Den tekniske løsningen fungerte og lastene ble stort sett koblet ut som de skulle. Omfanget av utkoblinger ble imidlertid mindre enn planlagt, og man fikk bare gjennomført testing under kontrollerte forhold. Noe av årsaken til at omfanget av testingen ble mindre enn opprinnelig planlagt, var høyt tidspress i prosjektet, spesielt i planleggingsfasen. Storskala laststyring viste at det er nødvendig med god tid og mye testing for å kunne koble ut fleksible laster.

De involverte aktørene er generelt positive til at Statnett kommer med slike initiativ og ønsker gjerne en videreføring. Da vil man kunne teste utkoblinger under mer reelle driftsforhold, dvs. under en lengre periode med mer utfordrende vintervær og uten at leverandørene varsles på forhånd.

De berørte nettselskapene var ikke involvert i pilotprosjektet, og både nettselskapene selv og andre aktører mener at nettselskapenes rolle må defineres tydeligere. I tillegg til at de også prinsipielt kunne hatt en aggregatorrolle, er nettselskapene også potensielle framtidige kjøpere av fleksibilitet.

Les rapporten:

Relaterte poster

Flere poster