Oppdatert database: Langt igjen til 10 millioner tonn hydrogenproduksjon

Flere elektrolyseprosjekter er lansert de siste to årene, men hvor mye kapasitet utgjør disse? Vår oppdaterte hydrogendatabase tilsier at Europa har en lang vei for å møte de nye målsetningene lansert i REPowerEU for 2030. Annonserte prosjekter for hydrogenproduksjon via elektrolyse i 2030 utgjør nå 43 GW.

database

Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i EUs målsetting for å nå netto nullutslipp innen 2050. Dette ble først beskrevet i tiltakspakken Fit-for-55, publisert våren 2021, hvor det ble satt en målsetning om 40 GW elektrolysekapasitet innen 2030 i Europa.

Det siste halvårs hendelser har derimot gjort medført et ønske om en raskere utfasing av russisk gass i det europeiske energisystemet. REPowerEU, lansert våren 2022, foreslår en målsetning om 10 millioner tonn grønn hydrogenproduksjon i Europa innen 2030, samt import av ytterligere 10 millioner tonn. I følge ReCharge tilsvarer dette 120-200 GW elektrolysekapasitet i Europa innen 2030. Samtidig med REPowerEU publiserte kommisjonen to delegerte forordninger om rammeverket for definisjonen av fornybart hydrogen som skal sikre at hydrogenproduksjon ved elektrolyse faktisk bidrar til utslippskutt. Disse initiativene mer enn tredobler elektrolysemålsetningene i EU sammenliknet for bare et år siden, samtidig som kravene for å kalle grønt hydrogen fornybart blir mer rigide.

I forbindelse med siste utgave av THEMA Technology Outlook og THEMA Power Market Outlook har vi oppdatert vår database over annonserte hydrogenprosjekter i Europa. Databasen dekker de fleste land i Europa og inneholder en oversikt over prosjekter innenfor alle deler av verdikjeden for hydrogen, inkludert produksjon, lagring, transport og forbruk. Prosjekter i alle utviklingsfaser, fra annonserte prosjekter uten finansiering til prosjekter som er under bygging eller i drift er inkludert.

Hydrogendatabase

Som vist i figuren utgjør annonserte prosjekter i Europa innen 2030 43 GW per i dag. Det vil si at det er langt igjen til målet om 10 millioner tonn grønn hydrogenproduksjon. 37 prosent av den annonserte kapasiteten er lokalisert i Tyskland og Nederland. En stor andel av prosjektene har status som annonserte prosjekter der en endelig investeringsbeslutning fremdeles ikke er på plass. Det er dermed stor usikkerhet knyttet til hvor stor andel av prosjektene som vil bli realisert.

I THEMAs Technology Outlook går vi nærmere inn på hva som kreves for å realisere målet. En av forutsetningene er at finansieringsordninger fra nasjonale regjeringer og EU etableres. Europakommisjonen har de siste årene godkjent en rekke ulike støtteordninger, som blant annet Clean Hydrogen Partnership og H2Global. Sistnevnte er en tysk støttemekanisme hvor det tilbys differansekontrakter (CfDs) med en varighet på opptil ti år gjennom auksjoner rettet mot både produsenter og forbrukere av grønt hydrogen. I tillegg har stadig flere land lansert nasjonale tallfestede målsetninger om grønn hydrogenproduksjon og utvikler ulike nasjonale støtteordninger for å nå disse målsetningene.

THEMA følger utviklingen av hydrogeninfrastruktur tett og oppdaterer prosjektdatabasen kontinuerlig. Ta kontakt for å høre mer om hydrogen og hydrogens rolle i energisystemet.

Relaterte poster

Flere poster