Omverdensanalyse peker på viktige drivere for utviklingen av energisystemet

Våren 2021 gjennomførte Smartgridsenteret en revisjon av sentrets strategi. Som en del av prosessen gjennomførte THEMA en omverdensanalyse som tar for seg viktige utviklingstrekk i energisystemet og hvordan de påvirker senterets arbeid. Analysen kan være relevant for flere aktører i bransjen.

Omverdensanalysen gir en oversikt over de viktigste makrotrendene for utviklingen av energisystemet i årene fremover. Disse trendene er:

  • økt innsats i klima-, miljø- og energipolitikken,
  • rask teknologiutvikling og digitalisering, og
  • økonomisk utvikling og omstilling.

Makrotrendene gir seg utslag i form av konkrete utviklingstrekk for produksjon, overføring og forbruk av energi. Vi ser også flere tverrgående utviklingstrekk som er viktige for hele verdikjeden, som for eksempel markedsdesign, digitalisering og cybersikkerhet, fleksibilitet og balansering, sektorkobling og systemintegrasjon.

Det har vært høy aktivitet innen både norsk og europeisk klima- og miljøpolitikk den siste tiden, spesielt det siste året i kjølvannet at IPCCs klimarapport. Noe av de mest betydningsfulle prosessene som har pågått er arbeidet med en norsk klimaplan mot 2030 og EUs Grønne giv, som også er underbygget med blant annet en egen strategi for hydrogen og offshore vind. I tillegg har flere europeiske land fulgt opp EUs Grønne giv med ambisiøse nasjonale strategier for avkarbonisering av sine energisystemer.

Rask teknologiutvikling og digitalisering er den andre sentrale makrotrenden som påvirker energisystemet. Ytterligere kostnadsreduksjoner for fornybarteknologier fører til mer utstrakt bruk at fleksibilitetsressurser som batterier og hydrogen, og uregulerbar kraftproduksjon som havvind og solkraft. Inntoget av fornybarteknologier gjør kraftsystemet mer komplekst, noe som igjen øker digitaliseringsbehovet på tvers av energisystemet. Omverdensanalysen peker også på en rekke prioriterte tema for forskning, utvikling og innovasjon som vil få betydning for den digitale omstillingen av energisystemet.

Den siste makrotrenden våre analyser peker på er økonomisk utvikling og omstilling. Mange land har valgt å benytte redningspakkene knyttet til koronakrisen til grønn omstilling. Det gjøres gjennom kraftfulle tiltak for å stimulere økonomien som samtidig bidrar til grønn vekst. I Norge forventes synkende sysselsetting i petroleumssektoren i årene fremover, og vi må tenke nytt for å skape nye arbeidsplasser. Det er en stor mulighet for at en del av den reduserte verdiskapingen kan tas i igjen i fornybarnæringen. I forbindelse med nye, grønne næringer, og elektrifisering av eksisterende industri forventes også økende kraftetterspørsel. Den økte etterspørselen fører mange steder til et stort behov for nettkapasitet, også i områder med lite nett i dag. I flere områder er kapasiteten i strømnettet allerede blitt en flaskehals for elektrifisering og etablering av nytt grønt næringsliv.

Fra omverdensanalysen ser vi at energi- og kraftsystemet allerede i dag gjennomgår store endringer som følge av de tre sentrale makrotrendene. Endringene er omfattende og skjer i et høyt tempo og det forventes at denne utviklingen vil fortsette i årene fremover. I kraftsystemet blir endringene svært synlige gjennom økningen i både produksjon og forbruk av strøm. En annen viktig konsekvens er et økende behov for fleksibilitet gjennom bruk av for eksempel batterier, hydrogen og forbrukerfleksibilitet. Systemet vil også digitaliseres noe som resulterer i en rekke nye muligheter og utfordringer. Det er grunn til å tro at det vil bli behov for å tenke mer helhetlig rundt kraftsystemet i årene som kommer.

Smartgridsenteret er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Foreningen er en medlemsforening for FoU-institusjoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter innenfor smartgrid-området. Senterets visjon er å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utviklingen av et fleksibelt og intelligent elektrisk energisystem.

Relaterte poster

Flere poster