Ny El-indeks viser oversikt over elektrifiseringsgrad og utslipp pr kommune

Elektrifisering er det tiltaket som kan gi størst utslippsreduksjon i Norge. Den nye nettsiden el-indeks.no viser status for elektrifisering og utslipp i hver kommune, samt muligheten for ytterligere lokale utslippskutt gjennom elektrifisering.

Ny El-indeks viser oversikt over elektrifiseringsgrad og utslipp pr kommune

Elektrifisering er det tiltaket som kan gi størst utslippsreduksjon i Norge. Den nye nettsiden el-indeks.no viser status for elektrifisering og utslipp i hver kommune, samt muligheten for ytterligere lokale utslippskutt gjennom elektrifisering. 

I Klimakur 2030 anslår Miljødirektoratet at elektrifiseringstiltak kan gi en utslippsreduksjon på om lag 13,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Det tilsvarer 34 prosent av det totale potensialet for utslippskutt kartlagt i Klimakur 2030.

El-indeks viser hvordan kommunene bidrar til Norges totale utslipp av klimagasser og hvordan de kan redusere klimagassutslippene gjennom elektrifisering. Hensikten med El-indeks er å gi kommuner og næringsliv et utgangspunkt for å jobbe videre med elektrifisering slik at de kan redusere utslippene i sitt område, og å stimulere til samarbeid mellom kommuner som står overfor lignende utfordringer. Eksempelvis kan kommuner som ser at sjøfart utgjør det største potensialet for utslippskutt samarbeide om å jobbe for maritim elektrifisering, og kommuner hvor veitrafikk utgjør størst potensial samarbeide om å legge til rette for ladeinfrastruktur.

El-indeks beregner både hvor elektrifiserte Norges kommuner er, og hvor mye klimagassutslipp som kan kuttes ved videre elektrifisering. I tillegg beregnes elektrifiseringspotensialet i hver kommune som andelen av energiforbruket i kommunen som kan elektrifiseres.

Den første utgaven av El-indeks viser at av dagens energiforbruk nasjonalt (summen av alle kommunenes energiforbruk) er 54 prosent elektrifisert, og at det største potensialet for videre elektrifisering finnes innen sjøfart, personbiler, tunge kjøretøy, annen mobil forbrenning og varebiler.

Ifølge beregningene utført av THEMA og publisert på El-indeks, kan Norge ved en fullelektrifisering av de sektorene som kan elektrifiseres, kutte 47 prosent av dagens klimagassutslipp (eks. sokkelen).

Oversikten viser videre at det av Norges største byer er Kristiansand som har den høyeste elektrifiseringsandelen, hvor 64 prosent av energiforbruket i dag kommer fra elektrisitet.

Stavanger er kommunen med størst potensial for elektrifisering: hvis alt energiforbruk som kan elektrifiseres blir elektrifisert, vil 91 prosent av energiforbruket i Stavanger være elektrisk, mot 61 prosent i dag.

Bergen har en noe lavere elektrifiseringsgrad enn de andre store byene, beregnet til 52 prosent, mens potensialet for elektrifisering er på 80 prosent. Kommuner med lav elektrifiseringsgrad har gjerne mye industri eller en flyplass innenfor sin kommunegrense, som også gjør at potensialet for elektrifisering vil være lavere.

El-indeks ble lansert tirsdag 16. juni og er et samarbeid mellom Siemens og Agder Energi.

Relaterte poster

Flere poster