Kristiansand havn rigger seg for elektrifisering og utslippskutt

Stadig innstrammede nasjonale og internasjonale klimamål legger til rette for en storstilt grønn omstilling av transportsektoren. For å møte de kommende kravene har Kristiansand havn brukt THEMAs havnemodell til å beregne reduserte klimagassutslipp fra landstrømanlegg, og kartlagt behovet for nullutslippsløsninger de neste ti årene.

Kristiansand havn satser på en storstilt elektrifisering for å bli Norges mest moderne havn. Våren og sommeren 2020 utførte THEMA derfor en utredning av effekt- og energisituasjonen for energiknutepunktet Kristiansand havn. Med utgangspunkt i dagens situasjon på havna brukte THEMA sin havnemodell for å lage en framskrivning av energi- og effektbehovet i Kristiansand havn de neste ti årene. Videre estimerte vi infrastrukturkostnader for å finne kostnadsoptimale løsninger for å møte havnas ambisjoner. Vår kunnskap om utslippsfri transport kombinert med inngående kunnskaper om utfordringer i kraftsystemet viste seg å være en god kombinasjon i prosjektet som legger grunnlaget for å videreutvikle havna som energiknutepunkt.

Havna kutter utslipp tilsvarende 8000 biler

En storstilt grønn omstilling av transportsektoren er i full gang, også for norsk sjøfart. Kristiansand havn installerte sitt første landstrømanlegg i 2014 som et viktig tiltak for å kutte utslipp fra skip i havn. Men vel så viktig som selve tiltaket er en å undersøke at tiltaket faktisk kutter utslipp. Analysen viste at eksisterende landstrømanlegg kuttet utslippene med 17 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I tillegg foreslo vi mulige kombinasjoner av nye løsninger for å kutte utslippene ytterligere mot 2030.

THEMAs havnemodell gir en detaljert oversikt over energibruk og klimagassutslipp

THEMAs havnemodell kartlegger energi- og effektbehov for skip i et avgrenset geografisk område, som i dette arbeidet innenfor Kristiansand kommune. Havnemodellen kombinerer AIS-data med anløpsdata for å beregne energibruk og klimagassutslipp innenfor kommunegrensene. Med andre ord kan vi fordele utslipp og energibruk for skip i inn- og utseiling og ved kai. Utslipp og energibruk for spesifikke skip kan også tallfestes, og havnemodellen gir dermed et godt tallgrunnlag for å vite hvilke tiltak som mest effektivt kan senke utslippene fra sjøfart i et gitt område.

Relaterte poster

Flere poster