Kostnadene for grønt hydrogen vil synke betydelig i det kommende tiåret

Produksjonskostnadene for grønt hydrogen fra elektrolyse anslås å gjennomgå en betydelig reduksjon i løpet av det neste tiåret. Sammen med økende kostnader ved fossilbaserte alternativer vil dette gjøre grønt hydrogen stadig mer attraktivt, spesielt i applikasjoner der direkte elektrifisering ikke er et alternativ.

Hydrogen

Hos THEMA Consulting er vi dedikerte til å gi grundige analyser og ekspertråd om fremtiden for energibransjen. Et av våre kompetanseområder er hydrogen, og THEMA gir nå en prognose for fremtidige hydrogenpriser.

Hydrogen er allment ansett å komme til å spille en nøkkelrolle i fremtidens energisystem. Gassen er allsidig når det gjelder produksjon, lagring og transport, noe som gjør den til en egnet kandidat for et bredt spekter av bruksområder. Den kan brukes som forløper for ammoniakkproduksjon, forbrennes for varme og kraft, brukes som prosessgass for å dekarbonisere industriprosesser som er vanskelige å redusere eller for å produsere null- eller lavutslippsdrivstoff for tungtransport.

Men til tross for potensialet er det fortsatt flere regulatoriske, økonomiske og tekniske barrierer som må overvinnes for å etablere et fungerende hydrogenmarked i stor skala. En av disse barrierene er den økonomiske konkurranseevnen til grønn hydrogenproduksjon via elektrolyse av vann sammenlignet med andre produksjonsmetoder og energibærere. Elektrolyseprosessen er svært strømkrevende. Følgelig utgjør kraftkostnaden opptil 70 til 90 prosent av de totale produksjonskostnadene. Fordi vi i dag har unormalt høye strømpriser, resulterer dette i høye hydrogenproduksjonskostnader.

Vi finner imidlertid at det er et betydelig potensial for kostnadsreduksjon i grønn hydrogenproduksjon. Med normalisering av kraftpriser og synkende investeringskostnader for elektrolysører og fornybar kraftproduksjon, vil kostnadene for grønn hydrogenproduksjon trolig synke betydelig i årene som kommer. Vi finner at innen 10 år produksjonskostnader på rundt 2 EUR/kg er mulig under gunstige forhold, avhengig av beliggenhet, tilgang til fornybar elektrisitet og fremtidige kraftmarkedstrender, selv uten ytterligere økonomiske insentiver. Dette kan gjøre grønt hydrogen konkurransedyktig i mange av de nevnte bruksområdene.

Vi i THEMA vil fortsette å følge hydrogensektoren og gi jevnlige oppdateringer og innsikt om potensialet for kostnadsreduksjon i grønn hydrogenproduksjon.

Relaterte poster

Flere poster