Koordinering nøkkelen til effektiv utbygging av havvind i Østersjøen

Havvind i Østersjøen kan produsere mer enn en tredjedel av dagens kraftforbruk i regionen, men effektiv utvikling av potensialet krever sterkere koordinering, bedre planlegging og endringer i det regulatoriske rammeverket

Grunt vann, lave bølger, stabile vindforhold og nærhet til land gjør Østersjøen til ett av verdens mest attraktive områder for utvikling av vindkraftproduksjon til havs. Likevel har utviklingen så langt vært begrenset, og ikke minst langt svakere enn utviklingen i Nordsjøen.

I en nylig publisert rapport for EU-kommisjonen, har THEMA, sammen med COWI og Ea Energianalyse, sett nærmere på ressurspotensialet, etablert mulige utbyggingsscenarioer og foreslått konkrete tiltak som kan bidra til å utløse potensialet.

En hovedkonklusjon fra studien er at havvind i Østersjøen kan bli et viktig element i en kostnadseffektiv omlegging av energisystemet for å nå EUs mål for utslippskutt. Men for at dette skal bli oppfylt, må det utvikles en felles visjon blant landene rundt Østersjøen, de må samarbeide om utnyttelse av de beste ressursene og om utbygging av nettet, og de må utvikle et mer samstemt reguleringsrammeverk.

Studien foreslår et detaljert veikart og en handlingsplan for å etablerer et slikt samarbeid, øke koordineringen og overkomme barrierene.

Blant barrierene som står i veien for effektiv utvikling av havvind i Østersjøen, peker studien på nasjonale konsesjonsprosesser, manglende integrering av planer for utbygging av produksjon og nett, og manglende samarbeid mellom Østersjølandene for å utvikle de mest attraktive områdene for havvind og bringe dem til de markedene der produksjonen har størst verdi.

Studien finner at det er et betydelig teknisk potensial for vindkraftutbygging i Østersjøen og identifiserer et realistisk potensial på 93 GW fordelt på 187 lokasjoner. En full utbygging tilsvarer 325 TWh/år. Scenarioanalyser av energimarkedet mot 2050 viser at deler av potensialet for havvindtrolig vil være konkurransedyktig med andre kilder til kraftproduksjon allerede i 2030.

Rapporten inkluderer flere nyvinninger, inkludert nettmodellering av alle landene omkring Østersjøen.

Relaterte poster

Flere poster