Bred konsensus i analysemiljøene om drivere og usikkerhet i kraftmarkedet

Beslutninger om energipolitikk og investeringer i kraftsektoren bygger på analyser av framtiden. Samtidig er framtiden usikker. I en rapport for Energikommisjonen har vi kartlagt hvilke drivere og usikkerheter markedsanalytikerne tar hensyn til.

Waterfall

I fjor høst fikk Multiconsult Norge AS og THEMA Consulting Group i oppdrag fra Energikommisjonen å kartlegge usikkerhet i kraftmarkedsanalyser. Analysen viser at det er bred konsensus i analysemiljøene om både drivere og usikkerheter.

Studien viser at kompetansen innen modellering av kraftsektoren i Norge er høy, med utgangspunkt i flere tiårs erfaring med detaljert modellering av vannkraft og kraftmarkedet.

Hovedvekten av analysemiljøene som er kartlagt bruker såkalte «bottom-up teknologirike optimaliseringsmodeller». Disse modellene optimerer systeminvestering og drift for å minimere totale kostnader og møte etterspørselen etter energitjenester. De er svært detaljerte, og modellerer all produksjonsteknologi, i noen tilfeller ned på kraftverksnivå.

Disse modellene er derfor svært detaljerte når det gjelder kraftsektoren, men kan i noen sammenhenger oppleves som for snevre ved at substitusjonsmuligheter både i produksjon og forbruk ikke hensyntas i særlig grad. Generelt er modelleringen og analysene i stor grad påvirket av analytikernes vurderinger.

Det er generelt bred konsensus blant analysemiljøene om hva som er de viktigste driverne, samt hvilke det er heftet størst usikkerhet ved. Hvilke drivere som er viktige og/eller usikre varierer noe mellom kort og lang sikt, men det er generelt konsensus rundt dette også.

Gjennom intervjuene synliggjøres det at man ikke kan vurdere en enkelt driver uten å se den i sammenheng med de andre, da de henger tett sammen og noen er underliggende drivere som påvirker andre og flere påvirker hverandre gjensidig. Det observeres dessuten at diskusjonene i intervjuene er påvirket av dagens situasjon, med krigen i Ukraina og energikrise i Europa, særlig når det gjelder kort sikt. Hvilke drivere som er relevante og ikke, endrer seg også med utviklingen i kraftsystemet.

Det kan stilles spørsmål ved om det er problematisk at det er så stor grad av konsensus i analysene, og at det stort sett er like type modeller som benyttes. Det kan muligens gi et smalt utfallsrom på analysene og medføre at aktørene ikke er flinke nok til å «tenke utenfor boksen», og at man derfor ikke får «stresstestet» resultatene i mindre sannsynlige ekstreme scenarier. Samtidig gjøres det sensitivitets- og scenarioanalyser som fanger opp et større utfallsrom.

Dersom analytikerne er åpne om hvilke antakelser de har gjort, kan også brukerne av analysene utfordre disse og gjøre egne betraktninger av utfallsrommet.

Vi ser også at fokuset på utviklingen i driverne kan endre seg over tid basert på hvilken informasjon som er tilgjengelig og hvordan verden utvikler seg. Dette viser at bildet er dynamisk og at aktørene evner å ta til seg ny informasjon og endre sitt syn på driverne.

Kartleggingen tar utgangspunkt i intervjuer med ulike eksisterende norske analysemiljøer, komplementert med en litteraturgjennomgang. Vi har intervjuet 13 aktører og gått gjennom 9 rapporter.

Rapporten er utarbeidet for Olje- og energidepartementet i samarbeid med Multiconsult.

Relaterte poster

Flere poster