Hydrogen et sentralt element i framtidens lavutslippsøkonomi

Hydrogen er en viktig kilde til nødvendig fleksibilitet i framtidens energisystem, som det finnes få alternativer til. Potensialet er størst der direkte elektrifisering kommer til kort. Hydrogen kan også bli svært viktig for norsk verdiskaping.

Hydrogen vil, som en utslippsfri energibærer, redusere CO2-utslipp når det erstatter fossile energiprodukter.

Hydrogen har størst potensial i anvendelser der direkte elektrifisering kommer til kort. Siden hydrogen kan lagres i store kvanta over lang tid uten å miste energiinnholdet, kan tilgang på hydrogen basert på elektrolyse (grønt hydrogen) eller dampreformering av naturgass i kombinasjon med CCS (blått hydrogen) spille den samme rollen i kraftsystemet som vannkraft med store magasiner gjør. I områder med liten tilgang på fleksibel vannkraft som for eksempel i store deler av Europa vil derfor hydrogen i økende grad bidra til et effektivt kraftsystem etter hvert som mer og mer sol- og vindkraft bygges ut.

Modellsimuleringer av den europeiske kraftbalansen, viser at det kan være kostnadseffektivt å investere i produksjonskapasitet for hydrogen, slik at man kan produsere hydrogen når det er mye vind- og solkraftproduksjon og bruke hydrogen til kraftproduksjon i perioder med lite fornybar kraftproduksjon. Uten fleksibiliteten fra hydrogen må det bygges enda flere vind- og solparker og/eller investeres i dyrere og mindre hensiktsmessige energilagringsalternativer.

Simuleringene viser også at det er synergier mellom blått og grønt hydrogen. Det skyldes at blått hydrogen har en fleksibilitet som er uavhengig av værforholdene, mens grønt hydrogen kan produseres til en lav kostnad i perioder med overskuddsproduksjon av fornybar kraft.

Det finnes i dag få alternativer til hydrogenets langsiktige fleksibilitet. Hydrogen kan derfor bli en viktig bidragsyter i et karbonnøytralt europeisk kraftsystem.

Norge har tilgjengelige energiressurser både for hjemmemarkedet og eksport og aktører innen næringsliv og forskning med relevant teknologisk kompetanse og kommersiell erfaring som kan gjøre hydrogen til et svært interessant satsningsområde for norsk økonomi. Det finnes allerede i dag konkurransedyktige anvendelser av hydrogen, blant annet innen telecom og oppdrett.

Norske myndigheter utarbeider for tiden en hydrogenstrategi. Rapporten spiller inn en rekke tiltak som bør vurderes som del av en slik strategi.

Rapporten gjennomgår perspektivene for hydrogen som energibærer globalt og nasjonalt her i Norge. Rapporten er finansiert av Olje- og energidepartementet, Innovasjon Norge, Norsk olje og gass, Petoro, Gassco, Norsk Hydrogenforum og en gruppe bestående av Småkraftforeninga, Sunnhordland kraftlag og Kvinnherad Energi.

Relaterte poster

Flere poster