Hvorfor organiserer selskapene seg ulikt når oppgavene er de samme?

På tvers av norske nett- eller kraftproduksjonsselskaper utføres stort sett de samme oppgavene. Likevel har selskapene gjerne valgt veldig ulike måter å organisere seg på. De siste to årene har vi bistått et tyvetalls nett- og vannkraftselskaper med å sammenligne ressursbruk og organisering for å lære fra hverandres erfaringer, såkalt organisatorisk benchmarking.

Hvorfor organiserer selskapene seg ulikt når oppgavene er de samme?

Ulike organisatoriske valg gir forskjeller i bemanning og ressursbruk mellom selskapene og viser ulike syn på hvordan verdiskapingen kan maksimeres. Forskjellene gjør det også mulig å lære av hverandre gjennom å diskutere erfaringer og hva som er beste praksis. Siden oppgavene kan beskrives uavhengig av organisering, er det dessuten mulig å sammenligne ressursbruk for samme oppgave mellom selskap selv om de har valgt ulik organisering og driftsmodell. Det er dette vi kaller organisatorisk benchmarking.

THEMA gjennomfører en rekke multiklient-prosjekter med formål om å kartlegge de deltakende selskapenes ressursbruk og sammenligne (benchmarke) den. Gjennom prosjektene søker vi også å finne ut hva som er beste praksis i bransjen (laveste ressursbruk).

Multiklientprosjektene med organisatorisk benchmarking omfatter:

  1. Beskrivelse av bemanningsnivå og ressursbruk (lønnskostnader og ADK) pr. aktivitet innen vannkraftproduksjon, –handel og innen nettvirksomhet.
  2. Sammenligning (benchmarking) av ressursbruk pr. område i forhold til omfang/ kostnadsdrivere. For kraftproduksjon er det for eksempel GWh produsert/handlet kraft. For nettselskapene sammenligner vi for eksempel kostnad for hver oppgave som %-andel av frontselskapets kostnad (fra RME sin benchmarking).
  3. Beskrivelse av organisering og hva som kjennetegner selskapene med lav eller høy ressursbruk innen de enkelte områdene (Hvordan er de organisert? Hvordan jobber man? Hva er viktige forbedringsinitiativ?)
  4. Beskrivelse av utvikling i egne kostnader over tid, sammenlignet med andres kostnadsutvikling i samme periode
  5. Avsluttende samlinger med erfaringsutveksling og diskusjoner mellom selskapene

Hvorfor organiserer selskapene seg ulikt når oppgavene er de samme?

I perioden 2018-2020 har vi gjennomført slike analyser for en rekke nettselskap og vannkraftprodusenter, både som årlige multiklient-prosjekter og som en-til-en analyser. Resultatene, som du ser noen ekempler på i i figuren har gitt faktabaserte diskusjon rundt egen organisering og kostnadsposisjon, samt mulighet til å peke på områder for videreutvikling.

THEMA lang erfaring som rådgiver innen organisasjonsutvikling og operasjonell forbedring og bistår kraftselskaper blant annet med:

  • Analyse av selskapenes organisering, kostnadsposisjon, muligheter og veivalg
  • Hvilke krav stiller framtidens kraftsystem til verdiskapning? … til framtidens arbeidsmåte og arbeidsprosesser? … hvordan må man jobbe for å lykkes?
  • Hva kjennetegner beste praksis? … hvilke føringer og målbilde gir det for god organisering?
  • Utviklingsområder og plan for gjennomføring

THEMA bidrar med forslag til prosess/struktur, relevant metodikk og rammeverk, kvalitetssikring, analyse og dokumentasjon. Vi er ofte en utfordrer og formidler som fremmer ideer og stiller kritiske spørsmål basert på bransjeerfaring.

Ta gjerne kontakt for å høre mer om våre referanser og erfaringer fra organisasjonsutvikling og operasjonell forbedring.

Relaterte poster

Flere poster