Hvilke muligheter gir ny teknologi for fremtidens transporter?

Hvordan kan ny teknologi påvirke atferd og bruken av transport? Og hvilke muligheter kan ny teknologi gi for transportsektoren? Hvordan vil ny teknologi utfordre plan- og beslutningsprosessene? Dette er viktige spørsmål for transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal Transportplan 2022 – 2033.

Hvilke muligheter gir ny teknologi for fremtidens transporter?

Ny teknologi åpner for bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur, gir nye transportmidler og helt nye løsninger som for eksempel digitale plattformer og forretningsmodeller. Teknologiutviklingen går stadig raskere og er i stor grad uten påvirkning fra norske transportmyndighetene. Atferdsendringer på individnivå som følge av ny teknologi spiller en sentral rolle for å forstå mulighetene og konsekvensene av ny teknologi for transportsektoren. Det er viktig at offentlige myndigheter forholder seg til de teknologiske endringene og de mulighetene og konsekvensene disse kan innebære. Myndighetene bør legge til rette for gode rammebetingelser og styre virkemiddelbruken slik at vi realiserer en ønsket samfunnsutvikling.

Anbefalingen i rapporten er at bruk av ny teknologi må vurderes i forhold til samfunnsøkonomisk virkninger, slik at nytten for brukere av transportsystemet kan veies opp mot eventuell økt kostnad. Utvikling og innføring av ny teknologi kan medføre risiko for feilinvesteringer i infrastruktur, enten som følge av at teknologien eller de endringene den innebærer ikke er kjent på beslutningspunktet, eller at aktørene ikke lykkes i å ta tilstrekkelig høyde for denne. Aktører og myndighetene, må derfor ha et bevisst forhold til hvordan denne type feilinvesteringer kan unngås.

THEMA har i samarbeid med Mindshift bistått arbeidet i NTP 2022-2033 med å vurdere hvilke muligheter ny teknologi kan gi i transportsektoren og hvordan ny teknologi vil påvirke atferd som underlag for utarbeidelse av rapporten.

Relaterte poster

Flere poster