Hva er god organisering og drift av nett?

I samarbeid med Fornybar Norge og Distriktsenergi, arrangerte THEMA Consulting et seminar for nettselskapene. Formål å diskutere hvordan selskapene tenker rundt organisering og drift: Hvordan er vi organisert i dag, … hvorfor? Hva fungerer bra? Kjente utviklingsområder? Hva er god drift?

Hva er god organisering og drift av nett?

Typiske utfordringer knyttet til arbeidsprosesser, kultur, og kommunikasjonNettselskapene deler et felles ansvar, de løser grunnleggende sett samme oppgaver og de er underlagt samme regulatoriske rammer.

Allikevel er det betydelige forskjeller i hvordan nettselskapene har valgt å løse de ulike oppgavene: …forskjeller i organisering, ansvarsdeling, bemanning og driftsmodell, arbeidsprosesser, mv. Selv om selskapene varier med hensyn til størrelse og geografi, er dette ikke tilstrekkelig til å forklare alle forskjellene – altså et godt utgangspunkt for læring og erfaringsdeling!

Seminaret samlet ledere fra noen av Norges mest effektive nettselskaper for å diskutere dette, og det var innledninger fra:

  • Frode Eggestad, Klive
  • Vebjørn Haugen, Fjellnett
  • Vidar Kristoffersen, Norgesnett
  • Finn Paulsen, Vissi
  • Torbjørn Åsbakk, Vestall

Ståle Johansen, Partner i THEMA var fasilitator.

God organisering drift 1024x424 1

Typiske utfordringer knyttet til arbeidsprosesser, kultur, og kommunikasjonAlle selskapene delte åpent sine erfaringer rundt organisering og drift. Noen tema gikk igjen i presentasjonene fra flere av selskapene:

Kultur: det å bygge en positiv, nøktern kultur med en følelse av tilhørighet er viktig for å opprettholde en motivert og engasjert arbeidsstyrke som er i stand til å håndtere bransjens utfordringer og muligheter på en effektiv måte.

Lederutvikling: det var bred enighet om behovet og nytten som kommer fra å investere i ledertrening for å bygge kompetente og effektive ledere som kan håndtere stadig skiftende utfordringer i bransjen.

Prosessarbeid: gode arbeidsprosesser er avgjørende for å sikre sømløse grensesnitt og best mulig flyt i virksomheten. Dette stimulerer til en ønsket kultur og bidrar til økt effektivitet.

Digitalisering: å utnytte nye digitale verktøy (som for eksempel Elbits) og utnytte systemene gjennom systemintegrasjoner, dataflyt, og digitale verktøy for risiko- og ressursstyring er avgjørende for å effektiv drift.

Kompetanse: å få tak tilstrekkelig kompetanse er en sentral utfordring fremover. Noen sender sine ansatte på skole for å styrke kompetansen, mens andre setter søkelys på rekruttering gjennom målrettede kampanjer. Samtidig vektlegger å ha en variert sammensetning av menneske. Dette inkluderer eks. ingeniører med lang erfaring innen nettoperasjoner, samt personer med ulike fagbakgrunner som kan tilføre nye perspektiver.

Anskaffelser og utbygging: nettselskapene står overfor valget mellom å utføre oppgaver internt eller outsourcing av tjenester. Begge tilnærminger kan være vellykkede, avhengig av situasjonen. Noen selskap har funnet det mer kostnadseffektivt å utføre arbeidet internt, for eksempel innen skogrydding og bygging av transformatorstasjoner.

Det ble en dag med mange interessante diskusjoner, og samhandling på tvers av nettselskapene. Vi tror at det å samle eksperter for å dele kunnskap og erfaringer er viktig for å videreutvikle egen organisering og bedre drift. Vi ser frem til fremtidige arrangementer som vil fortsette å fremme kunnskap og samarbeid innen energibransjen i Norge.

Relaterte poster

Flere poster