Forsinkelser i havvindinvesteringene i Norden og Europa gir høyere priser

Høstutgaven av THEMA Power Market Outlook er gitt ut. Fallende gasspriser har dempet prisforventningen på kort sikt noe. Kostnadsøkninger og lite interesse i auksjonene for havvind på kontinentet vil forsinke investeringen og gi høyere priser på mellomlang sikt. På lang sikt er det små endringer i prisforventningene.

Forsinkelser i havvindinvesteringene i Norden og Europa gir høyere priser

I denne utgaven av THEMAs Market Outlook holder kraftpriser seg generelt lavere på kort sikt, sammenlignet med februar 2023-utgaven. Dette er først og fremst fordi prisene på gass (og kull) har falt siden vår siste oppdatering. Vi forventer imidlertid noe høyere CO2-priser frem mot 2030, som forventes å løfte kraftprisnivået frem mot 2030. Høyere kostnader for både land- og havvind på mellomlang sikt, samt forsinkelser i utbyggingen av havvind, øker kraftprisen i perioden 2030-2040. De langsiktige kraftprisutsiktene viser kun mindre endringer sammenlignet med forrige utgave.

Vi forventer fortsatt store prisforskjeller innad i Norden de neste årene. Det er betydelige flaskehalser i nettet i Norden, som gir lave priser i nord, hvor det er stort produksjonsoverskudd, og høyere priser i sør, hvor prisutviklingen i Kontinental-Europa spiller en viktigere rolle. De nordlige sonene påvirkes ikke nevneverdig av endringer i brenselsprisene de neste årene, da prisene er frikoblet fra Kontinental-Europa.

Flere detaljer finner du i høstutgaven av THEMAs Power Market Outlooks hvor vi analyserer det fremtidige kraftmarkedet i tre scenarier for perioden 2024-2055. Ta kontakt for mer informasjon eller en demo av Market Outlook webportal.

Relaterte poster

Flere poster