CO2-fond kan fremme klimavennlig næringstransport

Reduserte utslipp fra næringslivets transporter er en nøkkelfaktor for å nå utslippsmålene utenfor kvotemarkedet. I dag overleverte NHO en rapport om hvordan et CO2-fond forvaltet av næringslivet kan bidra til klimaminister Ola Elvestuen. Rapporten er skrevet av THEMA.

CO2-fond kan fremme klimavennlig næringstransport

For næringslivet er det viktig at det utvikles virkemidler som stimulerer til en raskere introduksjon av ny klimavennlig teknologi og løsninger, samtidig som det tas hensyn til næringslivets behov for å opprettholde konkurranseevnen. Et CO2-fond basert på en miljøavtale mellom norske næringslivsorganisasjoner og Klima- og miljødepartementet er et virkemiddel som kan bidra til det.

For at et CO2-fond for næringslivets transporter skal lykkes, er det viktig at den underliggende miljøavtalen bygger på en realistisk, men samtidig ambisiøs vurdering av de mulighetene den pågående teknologiutviklingen representerer. Vår gjennomgang viser stor variasjon i teknologienes modenhet, kostnader, funksjonalitet og anvendelses-muligheter i ulike transportsegmenter.

Teknologigjennombrudd kan forsere utviklingen, men samtidig skal man ikke undervurdere tiden fra teknologien er tilgjengelig og til en bred introduksjon, særlig siden kostnadene avhenger av skala i utbredelsen og utbredelse krever infrastruktur i tillegg til transportmidlene i seg selv.

Et CO2-fond har en del positive incentivvirkninger som gjør det til et interessant virkemiddel i bestrebelsene på å realisere Norges utslippsforpliktelser. Det kan bli et viktig supplement til de statlige ordningene som er rettet mot å fremme utvikling og utrulling av ny teknologi på transportområdet. Det er viktig at miljøavtalen som legges til grunn for et CO2-fond utformes slik at det blir en god balanse mellom de forpliktelsene som fondet tar på seg og de fordelene som medlemskap innebærer for den enkelte bedrift og for næringslivet som helhet.

Rapporten er utarbeidet for NHO, Norges Rederiforbund, Norges Lastebileierforbund, Fiskebåt, Kystrederiene, Norges Bondelag, Maskinentreprenørenes forbund, NHO logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, EBA, NOx-fondet, Energi Norge, Nelfo og DNV.

Les rapporten her:

Relaterte poster

Flere poster